Conducere

Prorector cercetare artistică și științifică

Prorectorul responsabil cu cercetarea artistică şi ştiinţifică are, în principal, următoarele atribuţii:

a) propune priorităţile de cercetare artistică şi ştiinţifică, acestea urmând să fie aprobate de senat;
b) asigură informarea comunităţii universitare cu privire la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi cu privire la oportunităţile de finanţare a cercetării aferente programelor derulate de CNCS;
c) coordonează activitatea de cercetare din universitate, evaluează şi propune Consiliului de administraţie încheierea contractelor de cercetare ştiinţifică;
d) promovează programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, a cercetătorilor şi a personalului didactic auxiliar în ceea ce priveşte activitatea de cercetare;
e) propune programe de dezvoltare şi modernizare a bazei materiale şi a mediului de desfăşurare a activităţii de cercetare;
f) sprijină logistic initiaţivele studenţilor şi ale ASUAD de organizare a  unor sesiuni ştiinţifice studenţeşti, simpozioane, activităţi expoziţionale şi alte activităţi specifice;
g) prezintă anual senatului un raport privind situaţia cercetării ştiinţifice şi a contractelor de cercetare, precum şi aspectele financiare legate de această activitate.

Prorector responsabil cu cercetarea artistică și științifică - conf. univ. dr. Andrei BUDESCU

Tel: 0264-591577; Fax: 0264-592890
E-mail: andrei.budescu@uad.com