Conducere

Senat

Senatul universităţii reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul instituţiei. Acestuia îi revine responsabilitatea pentru elaborarea coerentă a strategiei generale de dezvoltare a universităţii, precum şi pentru punerea ei eficientă în aplicare.

Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi din 25% reprezentanţi ai studenţilor. Toţi membri senatului universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenţilor. Fiecare facultate va avea reprezentanţi în senatul universitar, pe cote-părţi de reprezentare.
Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce şedinţele senatului universitar şi reprezintă senatul universitar în raporturile cu rectorul.

Senatul universitar controlează prin comisii de specialitate activitatea conducerii executive a universităţii şi a consiliului de administraţie. Rapoartele de monitorizare şi de control sunt prezentate periodic şi discutate în senatul universitar, stând la baza rezoluţiilor senatului universitar; Preşedinţii comisiilor de specialitate sunt aleşi din cadrul membrilor acestor comisii prin votul direct şi secret al acestor membri; Preşedinţii comisiilor de specialitate formează comisia centrală a senatului.
Senatul în exerciţiu are obligaţia să organizeze, cu minimum şase luni înainte de expirarea mandatului său, referendumul privind stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului, să elaboreze şi să aprobe metodologia privind alegerea structurilor universitare de conducere şi ocuparea funcţiilor de conducere; Finalizarea proceselor de alegeri trebuie făcută înainte de expirarea mandatului în curs al senatului universitar.

Reprezentanţii senatului sunt aleşi prin vot direct al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul facultăţilor. Cota de reprezentare este de 1 reprezentant în Senat la 3 cadre didactice/departament, cu respectarea reprezentării obligatorii a fiecăruia dintre colectivele didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unuia dintre programele de studii/specializările oferite de departamentul respectiv. Organizaţia studenţească, legal constituită, reprezentativă la nivelul universităţii, poate avea un delegat de drept în Senat, cuprins în proporţia de 25% reprezentanţi ai studenţilor; În prezent Senatul universităţii este constituit din 39 de membri (29 cadre didactice şi 10 reprezentanţi ai studenţilor). În cazul înfiinţării sau desfiinţării de departamente şi în cazul modificării numărului de cadre didactice, se poate schimba numărul de reprezentanţi ai departamentelor cu aplicarea cotei de reprezentare prevăzută la alin (1) şi respectarea proporţiei de 25% pentru reprezentanţii studenţilor, cu aprobarea Senatului universităţii.

Atribuţiile senatului sunt:

1) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
2) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
3) aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea universităţii;
4) aprobă structura, organizarea şi funcţionarea universităţii
5) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
6) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională universitară;
7) adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului;
8) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii;
9) încheie contractul de management cu rectorul;
10) controlează activitatea rectorului şi a consiliului de administraţie prin comisii specializate;
11) validează concursurile publice pentru funcţiile din consiliul de administraţie;
12) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană;
13) aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;
14) în cazul revocării din funcţie a rectorului de către MECTS, desemnează un prorector care să reprezinte universitatea şi care devine ordonator de credite;
15) aprobă înfiinţarea de către universitate, singură sau prin asociere, a unor societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii, aprobă participarea în consorţii, fuzionarea;
16) aprobă înfiinţarea, pe perioadă determinată, de unităţi de cercetare precum şi structura şi modul de funcţionare a acestora;
17) aprobă planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare;
18) aprobă pentru fiecare ciclu de studiu un regulament propriu de organizare şi funcţionare;
19) aprobă anual regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;
20) elaborează metodologiile de admitere şi finalizare a studiilor universitare de licenţă, master, doctorat, pe baza metodologiilor cadru emise de ministerul de resort;
21) aprobă, în situaţii speciale, prelungirea duratei programului de studii universitare de doctorat cu 1 – 2 ani, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile;
22) stabileşte numărul minim de credite necesar studenţilor pentru a promova anul universitar;
23) dispune, la propunerea rectorului, pe baza evaluărilor interne, organizarea sau desfiinţarea departamentelor, fără a prejudicia studenţii;
24) aprobă invitarea pe perioadă determinată, a unor cadre didactice universitare şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate;
25) aprobă statele de funcţii elaborate de către consiliile departamentelor, la propunerea decanilor sau a directorului departamentului de discipline teoretice, după caz;
26) stabileşte numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar, în funcţie de bugetul şi specificul facultăţii, al departamentului, al programului de studiu sau al şcolii doctorale;
27) poate mări, prin regulament, norma didactică săptămânală minimă, fără a depăşi limita maximă prevăzută de legislaţia în vigoare;
28) aprobă o reducere a normei didactice pentru personalul care exercită o funcţie de conducere în cadrul universităţii sau de îndrumare şi control în cadrul MECTS, în condiţiile legii;
29) aprobă efectuarea de activităţi didactice sau de cercetare, de către personalul titular al universităţii, în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare;
30) aprobă, pentru profesorii şi conferenţiarii titulari sau directorii de granturi, acordarea anului sabatic, conform legii;
31) decide menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare, în cazul în care normele nu pot fi acoperite cu titulari, a personalului didactic care împlineşte vârsta de pensionare pe baza evaluării anuale a performanţelor academice, după o metodologie proprie;
32) conform metodologiei proprii prevăzută la punctul 31), senatul universitar poate recunoaşte, anual, calitatea de titular a personalului didactic pensionat;
33) aprobă posturile didactice şi de cercetare scoase la concurs la propunerea structurilor de conducere din subordine, precum şi componenţa comisiilor de concurs;
34) aprobă propunerile consiliilor facultăţilor privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa;
35) aprobă propunerile consiliilor facultăţilor de acordare a titlului de profesor emerit şi ale departamentelor de acordare a statutului de cadru didactic asociat;
36) hotărăşte în probleme de disciplină, conform legii;
37) stabileşte taxele ce pot fi percepute şi scutirea sau reducerea de plata acestora, precum şi condiţiile în care se modifică statul de student cu taxă.

Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al senatului universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori.

Reprezentanţii studenţilor au calitatea de membri ai senatului universitar numai cât îşi păstrează statutul deţinut la data alegerii lor.

Senatul universitar poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puţin o treime dintre membrii senatului universitar; Senatul se întruneşte în şedinţe ordinare, periodic, nu mai rar de o dată la două luni, şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

Componență Senatul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca
Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UAD Cluj-Napoca

Adresă Senat aprobare Anexa 1 a Planului strategic 2021-2024