Structura

Școala Doctorală

 

Şcoala doctorală reprezintă o structură instituţională, academică, investită cu responsabilitatea organizării şi desfăşurării în cele mai bune condiţii a studiilor universitare de doctorat şi funcţionează în cadrul unei instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).

IOSUD  este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat denumit în continuare CSUD, alcătuit din conducători de doctorat şi studenţi – doctoranzi.

În cadrul UAD Cluj-Napoca, CSUD este alcătuit din 10 membri care sunt aleşi/numiţi conform metodologiei de desemnare a membrilor CSUD propusă de rectorul UAD şi aprobată de Senatul UAD. CSUD este condus de un director, care este membru de drept al CSUD. Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector.

Atribuţiile principale ale CSUD sunt următoarele:

a) elaborează Regulamentul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi îl supune aprobării Senatului universităţii;
b) stabileşte strategia UAD / IOSUD;
c) elaborează şi alte propuneri de reglementări sau măsuri privind studiile universitare de doctorat în Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, în acord cu obiectivele universităţii şi cu cadrul legislativ, pentru a consolida şi mări competitivitatea studiilor universitare de doctorat;
d) stabileşte criteriile pentru înfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca;
e) decide înfiinţarea/desfiinţarea şcolilor doctorale din Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;
f) stabileşte, împreună cu Departamentul Resurse Umane al universităţii, modul de întocmire a statelor de funcţii ale şcolilor doctorale;
g) elaborează criteriile privind organizarea şi funcţionarea programelor de studii universitare de doctorat ale şcolilor doctorale, inclusiv pe cele care privesc admiterea la aceste programe, curricula, evaluarea studenţilor-doctoranzi, criteriile de selecţie a referenţilor oficiali pentru comisiile de doctorat;
h) stabileşte criteriile de finalizare, evaluare şi valorificare a rezultatelor programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezelor de doctorat;
i) elaborează procedurile de evaluare periodică, la intervale de maximum 5 ani, a activităţii de conducere a studenţilor-doctoranzi depuse de conducătorii de doctorat titulari;
j) avansează propuneri proprii şi avizează propunerile şcolilor doctorale vizând stabilirea unor acorduri şi parteneriate/consorţii pentru desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat şi a doctoratelor în cotutelă;
k) iniţiază, depune şi urmăreşte documentaţia necesară obţinerii de fonduri naţionale şi europene pentru programele de studii universitare de doctorat şi de cercetare;
l) întocmeşte propunerile de repartizare a resurselor destinate finanţării programelor de studii universitare de doctorat;
m) analizează şi soluţionează sesizările înaintate către UAD / IOSUD.

Director Consiliul pentru studiile universitare de doctorat
Conf. univ. dr. habil. Bogdan Iacob

Membri Consiliul pentru studiile universitare de doctorat

1. Conf. univ. dr. habil. Bogdan Iacob

2. Prof. univ. dr. habil. Vlad Țoca

3. Prof. univ. dr. Aurel Codoban

4. Drd. Aliz Pătcaș
5. Prof. univ. dr. Dan Rațiu
6. Prof. univ. dr. Ioan Chirilă
7. Prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu
8. Prof. univ. dr. Atena Simionescu
9. Muzeograf 1A dr. Felix Marcu

Şcoala doctorală din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca este acreditată şi organizează studii universitare de doctorat în domeniul arte vizuale. Programul de studii universitare de doctorat se desfăşoară în cadrul şcolii doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde: a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul şcolii doctorale; b) un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universităţii, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.

Școala doctorală este condusă de Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) coordonat de un director. Consiliul Şcolii Doctorale se stabileşte prin votul universal, direct şi secret al conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală. Directorul CSD conduce Consiliul Școlii Doctorale şi este numit de către Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) dintre conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale. Directorul CSD este asimilat directorului de departament, iar consiliul şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului. Directorul CSD poate fi demis conform Codului studiilor universitare de doctorat. El poate demisiona din funcţie prin prezentarea unei cereri scrise către rector conform prevederilor legale pentru funcţiile de conducere.

Principalele atribuţii ale Consiliului Școlii Doctorale, alături de directorul CSD, sunt:

a) elaborarea regulamentului şcolii doctorale; 
b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor conducători de doctorat, precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea aplicării obiective a acestor proceduri;
c) înmatricularea şi exmatricularea studenţilor-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat membri ai şcolii doctorale;
d) luarea deciziilor privind avizarea statului de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii doctorale, după caz;
e) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale;
f) alte atribuţii specifice.

Director Școală Doctorală
...............................................

Membri Consiliu Școală Doctorală

  1. ...............................................
  2. Prof. univ. dr. Radu Solovăstru
  3. Prof. univ. dr. habil. Vlad Țoca
  4. Cercetător Științific I Lucian Nastasă Kovacs (membru din afara Școlii Doctorale)
  5. Guleș Mihai (student - doctorand)

Conducători de doctorat în cadrul Școlii Doctorale a UAD Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Radu-Călin Solovăstru / radu.solovastru@uad.ro / Interese și teme de cercetare: studiul desenului ca mijloc primordial de expresie în artele vizuale; desenul ca terapie personală și mediu mărturisitor; desenul ca labirint, desenul autoreferențial; desenul ca mediu și mijloc primordial de expresie vizual-artistică, reprezintă cercetare perpetuă, între tradiție și contemporaneitate, susținut de noile tehnologii

Prof. univ. dr. habil. Vlad Țoca - Istoric de artă și istoric / vlad.toca@uad.ro / Interese și teme de cercetare: Cultura vizuală; istoria artei sec. XIX și XX; istoriografia artei

Conf. univ. dr. habil. Bogdan Iacob - Istoric și istoric de artă, curator independent / bogdan.iacob@uad.ro / Interese și teme de cercetare: Fenomene artistice recente regionale și sistemul internațional al artei; perspective istorico-antropologice asupra artei; critica de artă și curatoria ca practici intelectuale și culturale; arta și cultura din perspectiva dinamicii sistemice; noutăți, supraviețuiri și continuități în arta recentă

Prof. univ. dr. Ioan Sbârciu  / ioan.sbarciu@uad.ro /  Interese și teme de cercetare: Studiul culorii în formele târzii ale neoexpresionismului; hermeneutica imaginii picturale; ipostaze formale și ideatice ale romantismului în mediile artistice contemporane; valorificarea demersului artistic și consacrarea identității culturale în contextul actual al globalizării

Prof. univ. dr. habil. Radu Pulbere / radu.pulbere@uad.ro /  Interese și teme de cercetare: Cercetarea fenomenologiei contemporane a fuziunii dintre artă și design. Direcții de abordare ale cercetării și creației artistice în context multi-disciplinar; noi relații sau conexiuni între genuri sau domenii ale artei și designului; noi tehnologii și material în cadrul discursului artistic și al creației de obiect de design și expresie textilă; abordări trans-disciplinare ale creației artistice și de design; direcții noi în creația de artă și design textil; relația între artă, design și sfera publică; artă și design de ineracțiune cu problematici sociale, științifice, etc.; exploatarea relației dintre modă, corporalitate și materialele textile și de expresie textilă; relația dintre teorie și practică în artă și design; artă, design și multiculturalitate

Lect. univ. dr. habil. Olimpia Bera / olimpia.bera@uad.ro /  Interese și teme de cercetare: Barocul în expresia artistică actuală; corpul – creație, dinamică, transgresiune; antropocentrismul  - mutații ale conceptului clasicizat în creația artistică; umanism și dezumanizare în arta contemporană; gest auctorial și practici colective în creația artistică. Metode inter și transdisciplinare; eroul – cult și imagine-șablon în cultura de masa; identitate și alteritate – paragigme vizuale contemporane; personalitatea artistică. Intuiție și determinism a gestului creator; abstract și iconic în arta contemporană; narația în abordarea contemporană. Pentru o revitalizarea a gesturilor artistice   

Prof. univ. dr. habil. Dana Simona Fabini / dana.fabini@uad.ro / Interese și teme de cercetare: Cercetare și aplicații în artă, pedagogia artistică și art-terapie; direcții de abordare ale terapiei prin artă; artă și identitate; arta ca limbaj; forme sincretice de limbaj artistic și arta multimedia. Creativitatea artistică; aspecte sociale ale creativității artistice; transformare socială prin artă; artă și globalizare. Relații între arte vizuale și terapia prin artă; studii interdisciplinare și interculturale în educația artistică actuală. Receptarea în artele vizuale; evoluție și receptare artistică din perspectiva psihologiei cognitive. Procese și procedee artistice specifice avangardei și artei postmoderne; arta acțiune, performance și experiment artistic.

 

Secretariat Școala Doctorală

Teodora GECAN, Secretar

E-mail: doctorat@uad.ro 
Telefon: +40-264-591.577
Fax: +40-264-592.890

Program cu publicul

L-J: 12.00 - 14.00