Conducere

Rector

Rectorul reprezintă legal universitatea în relaţiile cu terţii şi realizează conducerea executivă a universităţii. Rectorul este ordonatorul de credite al universităţii.

În cadrul UAD rectorul este sprijinit, în activitatea sa, de trei prorectori: prorectorul responsabil cu asigurarea calității, prorectorul responsabil cu cercetarea artistică și științifică, respectiv prorectorul responsabil cu parteneriatele instituționale și imaginea universității. Celor trei prorectori li se adaugă directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), cu rang de prorector, care are drept atribuții coordonarea activităților UAD în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD).

Rectorul are următoarele atribuţii:

a) realizează managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza contractului de management;
b) negociază şi semnează contractul instituţional cu Ministerul Educaţiei Naţionale;
c) încheie contractul de management cu senatul universitar;
d) propune spre aprobare senatului universitar structura şi reglementările de funcţionare ale universităţii;
e) propune spre aprobare senatului universitar proiectul de buget şi raportul privind execuţia bugetară;
f) prezintă senatului universitar, în luna aprilie a fiecărui an, raportul anual privind starea universităţii. Senatul universitar validează raportul menţionat, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate;
g) anulează, cu aprobarea senatului, un certificat sau o diplomă de studii care s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;
h) conduce consiliul de administraţie;
i) declară anual pe propria răspundere, capacitatea de şcolarizare a universităţii;
j) alocă din resursele universităţii, fonduri pentru stimularea departamentelor şi structurilor performante;
k) aprobă fişele individuale ale postului, anexă la contractul individual de muncă, pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
l) răspunde în faţa senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor;
m) aprobă structura şi componenţa comisiei de etică universitară;
n) aplică, pe baza aprobării senatului, sancţiuni personalului didactic şi de cercetare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
o) aplică, pe baza propunerii unei comisii de analiză a abaterilor disciplinare, sancţiuni personalului auxiliar şi administrativ în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
p) propune reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor ori institutelor neperformante, fără a prejudicia studenţii;
r) organizează concursul public pentru selectarea decanilor pe baza unei metodologii proprii;
s) rectorul îşi numeşte prorectorii;
ş) semnează acte oficiale, înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome şi certificate;
t) este preşedintele comisiei de concurs pentru ocuparea postului de director general administrativ;
ţ) numeşte pe post directorul general administrativ;
u) poate delega din competenţele proprii structurilor de conducere subordonate, în condiţiile legii;
v) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de senatul universitar, în conformitate cu contractul de management, Carta universitară şi legislaţia în vigoare.

Modalitatea de desemnare a rectorului universităţii a fost stabilită prin referendumul organizat la nivelul universităţii, conform Ordinului MECTS nr. 4.062/2011; Ca urmare a acestui referendum s-a stabilit ca rectorul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca să fie ales prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.

Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată. O persoană nu poate fi rector al aceleiaşi instituţii de învăţământ superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.

Rectorul reprezintă universitatea în relaţiile cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional al Rectorilor, organisme interne şi internaţionale, precum şi cu orice persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate.

Rectorul poate fi demis de către senatul universităţii dacă nu respectă contractul de management încheiat cu senatul, dacă nu respectă legislaţia şi normele de etică unversitară, dacă se află într-una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege pentru funcţia de rector; Hotărârea de demitere se adoptă prin vot secret cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor Senatului; Rectorul poate fi demis de senatul universităţii, prin iniţierea unei moţiuni de neîncredere semnată de cel puţin 1/3 din numărul membrilor senatului. După dezbaterea moţiunii, hotărârea de revocare se adoptă prin vot secret, direct şi personal, cu o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor senatului; Ministrul Educaţiei Naționale îl poate revoca din funcţie pe rector în condiţiile art. 125 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Rectorul poate demisiona din funcţie prin înaintarea unui cereri scrise către senat; Demisia este prezentată senatului cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înaintea intrării ei în vigoare; În cazul demiterii sau demisiei rectorului, senatul universităţii procedează conform art. 125 alin.(1), lit. (a) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Rectorul nou ales în aceste condiţii completează mandatul rectorului care şi-a întrerupt mandatul.

În cazul exercitării unei funcţii de membru al Guvernului sau de secretar de stat, rectorul are obligaţia de a se suspenda din funcţie pe perioada exercitării respective demnităţi.

 

Contract de management

Plan managerial (Anexa 1 la Contractul de management)

 

Contact:
Rector - Prof. univ. dr. Liviu- Florian Ștefan
Piața Unirii nr.31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-591.577, Fax: 40-264-592.890
E-mail: florin.stefan@uad.ro