Conducere

Comisia pentru dezvoltarea curriculei

Comisia pentru dezvoltarea curriculei este subordonată direct Senatului universitar şi realizează politica elaborată de Senat în scopul îndeplinirii misiunii şi strategiei Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. Prin Comisia pentru dezvoltarea curriculei, Senatul universitar controlează activitatea conducerii executive a universităţii cu privire la calitatea procesului de învățământ exprimat sub forma curriculelor / planurilor de învățământ aferente programelor de studii oferite de UAD.

Comisia pentru dezvoltarea curriculei are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare;
b) verifică dacă planurile de învăţământ pentru toate programele de studii din cadrul universităţii sunt în concordanţă cu standardele naţionale şi europene;
c) verifică modul de implementare la nivel instituţional a obiectivelor educaţionale prin elaborarea metodologiilor de proiectare, management, evaluare şi perfecţionare a programelor de studii în vederea realizării unor curricule coerente, eficiente şi coordonate;
d) urmăreşte armonizarea şi compatibilizarea programelor de studii cu practica europeană şi cu cerinţele de dezvoltare socio-economică şi culturală a societăţii române;
e) verifică procesul de evaluare şi revizuire periodică a curriculelor / planurilor de învățământ în scopul implementării politicilor de modernizare şi eficientizare a activităţilor educaţionale;
f) elaborează recomandări privind oferta educaţională a universităţii tinând cont de nevoile de formare de pe piaţa muncii, gradul de inserţie al absolvenţilor pe piaţa muncii, procentul de ocupare a locurilor scoase la concurs, resursa umană existentă, baza materială a universităţii;
g) propune Senatului recomandări cu privire la sistemul de criterii şi indicatori privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic în concordanţă cu cerinţele de calitate pedagogică şi de eficienţă economică a procesului de învăţământ;
h) urmăreşte eficienţa procesului de învăţământ în concordanţă cu strategia instituţională;
i) pe baza analizelor efectuate, propune Senatului proiecte de măsuri privind activitatea didactică, de evaluare şi de acreditare;
j) poate să propună Consiliului facultăţii introducerea sau eliminarea unor discipline opţionale sau facultative în planurile de învăţământ;
k) întocmeşte rapoarte periodice de evaluare internă / monitorizare şi control asupra activităţii conducerii executive cu privire la procesul de învățământ;
l) monitorizează anual rezultatele procesului educaţional la nivelul programelor de studii.

Documente de referință

Componență Comisia pentru dezvoltarea curriculei
Regulamentul de organizare si funcționare a Comisiei pentru dezvoltarea curriculei