Conducere

Comisii ale Senatului

Senatul include următoarele comisii de specialitate:

a) comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
b) comisia pentru dezvoltarea curriculei;
c) comisia pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică;
d) comisia pentru probleme studenteşti.

Conform Cartei universitare, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) este alcătuită din cadre didactice titulare, câte un reprezentant pentru fiecare departament şi doi studenţi reprezentând fiecare facultate. Membrii CEAC nu fac parte din organismele de conducere ale UAD, aceştia fiind aleşi prin vot secret de către senat pe bază de candidaturi. Preşedintele comisiei este ales prin vot secret de senat. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se întruneşte la convocarea preşedintelui comisiei. Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se stabilesc prin regulament propriu aprobat de senat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Comisia elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în universitate. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este pus la dispozitia Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Membrii comisiei pentru dezvoltarea curriculei, comisiei pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică şi ai comisiei pentru probleme studenteşti sunt aleşi prin vot direct şi secret de către membrii senatului. Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi în acelaşi mod de către reprezentanţii studenţilor din senat. Atribuțiile acestor comisii se stabilesc prin regulament propriu aprobat de senat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Comisiile mai sus menționate elaborează anual un raport de evaluare internă în raport cu domeniile de activitate ce le revin.