Conducere

Comisia pentru probleme studențești

Comisia pentru probleme studenţeşti este subordonată direct Senatului şi realizează, alături de celelalte comisii, politica elaborată de Senat în scopul îndeplinirii misiunii şi strategiei Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. Prin Comisia pentru probleme studenţeşti, Senatul universitar controlează activitatea Consiliului de Administraţie al universităţii şi a conducerii executive la nivel de facultăți și departamente cu privire la respectarea principiului educației centrate pe student, respectiv, cu privire la respectarea drepturilor și obligațiilor studenților înscrise în Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca.

Comisia pentru probleme studenţeşti are următoarele atribuții:

a) elaborează şi adoptă propriul regulament de funcţionare;
b) monitorizează respectarea Cartei universitare, a Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, a Regulamentului de activitate profesională a studentului, a Regulamentului privind ECTS, a Regulamentului de ordine interioară, precum şi a altor regulamente specifice activităţii de învăţământ, creaţie artistică şi viaţă socială din cadrul universităţii;
c) avizează raportul anual întocmit de Asociația Studenților Universității de Artă şi Design din Cluj-Napoca (ASUAD) cu privire la respectarea prevederilor Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;
d) monitorizează şi propune soluții de rezolvare a problemelor studenţilor semnalate, prin informări semestriale, de către Consiliul de Administraţie al universităţii şi de conducerea executivă la nivel de facultăți și departamente, respectiv de către ASUAD sau de către orice alt membru al comunității universitare;
e) verifică dacă este respectată cota de reprezentare a studenţilor în structurile de conducere, având în vedere legislaţia în vigoare;
f) verifică respectarea drepturilor studenţilor de a alege şi de a fi aleşi ca reprezentanţi ai studenţilor la diferite niveluri;
g) verifică dacă este respectat principiul libertăţii de exprimare, în baza căruia studenţii au dreptul să îşi exprime liber opiniile academice în cadrul universităţii;
h) verifică dacă studenţii beneficiază de egalitate de tratament din partea universităţii;
i) verifică dacă studenţii au dreptul de acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi viaţa comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii;
j) monitorizează respectarea criteriilor de acordare a burselor conform Regulamentului de acordare a burselor al UAD Cluj-Napoca;
k) verifică modalitatea de repartizare a locurilor în cămine;
l) verifică dacă studenţii sunt notaţi în conformitate cu Regulamentul de examinare şi notare a studenţilor, precum şi dacă beneficiază de o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat;
m) verifică dacă taxele de şcolarizare sunt stabilite conform legislaţiei în vigoare;
n) verifică asigurarea condiţiilor optime de studiu din biblioteci, ateliere, săli de curs;
o) propune proiecte pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a studenţilor;
p) monitorizează activitatea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră;
q) sprijină şi colaborează cu ASUAD în diverse activităţi iniţiate de aceasta;
r) întocmeşte rapoartele de monitorizare şi de control asupra activităţii Consiliului de Administraţie al universităţii şi a conducerii executive la nivel de facultăți și departamente cu privire la respectarea principiului educației centrate pe student, respectiv, cu privire la respectarea drepturilor și obligațiilor studenților  înscrise în Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca.

Documente de referință

Componență Comisia pentru probleme studențești
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru probleme studențești