Conducere

Comisia de Etică

La nivelul universităţii funcţionează Comisia de etică şi deontologie profesională. Structura şi componenţa comisiei este propusă de către Consiliul de Administraţie, avizată de către senatul universităţii şi aprobată de către rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Comisia are în componenţă un student delegat de către organizaţia studenţească legal constituită la nivel de universitate. Nu pot fi membri ai comisiei persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare.

Comisia se întruneşte la convocarea preşedintelui comisiei, ales prin vot direct şi secret de către membrii comisiei. Atribuţiile comisiei de etică şi integritate universitară se stabilesc prin regulament propriu aprobat de senat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Orice persoană, din universitate sau din afara universităţii, poate sesiza comisiei abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare. Comisia are obligaţia de a păstra confidenţială identitatea autorului sesizării.

Hotărârile Comisiei sunt avizate de consilierul juridic al universităţii şi sunt puse în aplicare de către rector sau, după caz, de către decan, în termen de 30 de zile lucrătoare de la adoptarea acestora. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică universitară revine universităţii.

Hotărârile comisiei sunt comunicate celor în cauză în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea acestora şi pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare. Contestaţiile se soluţionează de către senat, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei. Decizia senatului este adusă la îndeplinire de către rector.

Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară:

a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare.

Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia de etică pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele:

a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă;
d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor şi studenţilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:

a) avertisment scris;
b) exmatricularea;
c) alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară.

În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică şi deontologie profesională, comisia stabileşte, conform Codului de etică şi deontologie profesională, una sau mai multe dintre sancţiunile prevăzute la art. 151 sau 157 ale Cartei UAD.
În cazul abaterilor de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, comisia stabileşte, conform Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Codului de etică şi deontologie profesională, una sau mai multe din sancţiunile prevăzute la art. 157 sau 158 ale Cartei UAD ori prevăzute de lege.
Sancţiunile stabilite de comisia de etică şi deontologie profesională sunt puse în aplicare de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sancţiunilor.

Componența Comisiei de etică și deontologie profesională

Documente de referință

Regulamentul Comisiei de etică și deontologie profesională
Rapoarte ale Comisiei de etică și deontologie profesională: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022
Codul etic al UAD