Internațional

Informații programe comunitare

În cele ce urmează veți găsi o serie de informații legate de programele comunitare, sintetizate de CRPIPCC.

I. Europa Creativa 2014-2020

Europa Creativă are 3 subprograme: 
A.Cultura
B. Media
C. o componentă transectorială dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale (disponibilă începând cu 2016) 

A. Liniile de finanțare ale subprogramului Cultura sunt:

1. Proiecte de cooperare la nivel european (cooperare transnațională)
Sprijinul acordat proiectelor de cooperare culturală la nivel transnațional vizează îndeosebi susținerea capacității sectoarelor europene culturale și creative în vederea funcționării la nivel transnațional și internațional și promovarea circulației transnaționale a producțiilor culturale și creative și a mobilității transnaționale a actorilor din sectoarele culturale și creative, îndeosebi a artiștilor. 
În domeniul promovării circulației și a mobilității transnaționale, prioritățile sunt următoarele: sprijinirea activităților culturale internaționale cum ar fi, de exemplu, expozițiile, schimburile de experiență și festivalurile; 
Proiecte eligibile: 
1. Proiecte de cooperare de mică amploare (durata maxima: 48 de luni)
coordonator de proiect + minim 2 parteneri care trebuie să aibă sediul social în cel puțin trei țări diferite, permite solicitarea unor subvenții de cel mult 200 000 EUR, reprezentând cel mult 60 % din bugetul eligibil. 
2. Proiecte de cooperare de mai mare amploare (durata maxima: 48 de luni)
coordonator de proiect + minim 5 parteneri care trebuie să aibă sediul social în cel puțin șase țări diferite, permite solicitarea unor subvenții de cel mult 2 milioane EUR, reprezentând cel mult 50 % din bugetul eligibil. 

2. Platforme europene
Această măsură furnizează sprijin organizațiilor culturale și creative care au drept obiective:
- stimularea dezvoltării de noi talente și promovarea mobilității transnaționale a actorilor din sectoarele culturale și creative, precum și a circulației producțiilor care ar putea exercita o influență largă asupra sectoarelor culturale și creative, având totodată efecte de durată; 
- susținere în vederea promovării nivelului de recunoaștere și de vizibilitate a artiștilor și a creatorilor, prin intermediul unor activități de comunicare și a unei strategii de branding, inclusiv, după caz, prin crearea unei mărci de calitate europene. 
Membrii platformei: La momentul depunerii candidaturii, operatorii culturali europeni definiți ca membri ai platformelor respectă deja criteriile stabilite în cadrul acesteia. În ultimele 12 luni, membrii trebuie să fi promovat cel puțin 30 % dintre artiștii emergenţi astfel cum sunt definiți de entitatea de coordonare. 
Subvențiile anuale acordate în temeiul acordului-cadru de parteneriat nu depășesc 500 000 EUR. 
Subvențiile solicitate nu pot depăși 80 % din bugetul anual eligibil.

3. Rețele europene
Prin această măsură se acordă subvenții pentru acțiuni rețelelor europene active în sectoarele culturale și creative. Acestea constituie grupuri structurate de organizații care reprezintă sectoarele culturale și creative și care au drept obiectiv consolidarea capacității sectoarelor culturale și creative de a funcționa la nivel transnațional și internațional și de a se adapta la schimbări, în vederea atingerii obiectivelor generale de stimulare și promovare a diversității culturale și lingvistice, precum și în vederea consolidării competitivității în cadrul acestor sectoare, inclusiv prin promovarea inovării.
Se dorește ca sprijinul acordat rețelelor europene să aibă un efect de structurare asupra actorilor din sectoarele culturale și creative și, prin urmare, se va sprijini doar un număr limitat de rețele, cu o acoperire vastă, dintr-o gamă echilibrată de sectoare. Atunci când este posibil, ar fi de dorit să crească sinergiile dintre rețelele existente, în vederea consolidării structurii organizaționale și financiare a acestora și evitării eforturilor duble.
Criterii de eligibilitate 
Sunt eligibile rețelele europene alcătuite din cel puțin 15 organizații membre (exclusiv persoane fizice), care participă la program, stabilite legal în cel puțin zece țări diferite. Cel puțin cinci dintre organizațiile membre trebuie să aibă sediul social în cinci țări diferite.
Sunt eligibile rețelele europene care, la data termenului limită pentru depunerea candidaturilor, aveau  personalitate juridică de cel puțin doi ani și pot demonstra acest fapt. În cazul unei rețele recent înființate în urma unui consorțiu sau a unei fuziuni între diferite rețele existente, acest criteriu se va evalua separat pentru fiecare rețea individuală care face parte din entitatea nou înființată. 
Subvențiile anuale acordate în temeiul acordului-cadru de parteneriat nu depășesc 250 000 EUR. 
Subvențiile solicitate nu pot depăși 80 % din bugetul anual eligibil. 

B. Liniile de finantare ale componentei Media sunt

1. Formare
Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru dezvoltarea unei game complete de măsuri de formare care să promoveze dobândirea și îmbunătățirea abilităților și competențelor în cazul profesioniștilor din domeniul audiovizual, schimbul de cunoștințe și colaborarea în rețele, inclusiv integrarea tehnologiilor digitale.
Solicitanții trebuie să fie entități europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA.
Contribuția financiară a Uniunii nu poate depăși:
- acțiuni europene: 60 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii;
- acțiuni internaționale: 80 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii.

2. Dezvoltare
2.1. Sprijin pentru dezvoltarea de jocuri video
Subprogramul MEDIA va acorda sprijin pentru elaborarea de opere audiovizuale europene, în special opere cinematografice și de televiziune cum ar fi cele de ficțiune, documentarele, filmele de animație și cele pentru copii, precum și operele interactive, cum ar fi jocurile video și multimedia cu un potențial mai ridicat de circulație transfrontalieră. Sunt eligibile numai activitățile de elaborare pentru următoarele proiecte: jocuri video digitale, indiferent de platformă sau de metoda de distribuție preconizată. În toate cazurile, jocul trebuie să fie destinat exploatării comerciale. 
Buget: - între 10 000 EUR și 50 000 EUR pentru elaborarea de concepte (activități de sprijin până la obținerea unui concept de joc funcțional);
- între 10 000 EUR și 150 000 EUR pentru elaborarea de proiecte  (activități de sprijin până în momentul în care conceptul poate fi prezentat în mod clar ca prototip funcțional).
Contribuția financiară acordată nu va depăși în niciun caz 50 % din costurile eligibile comunicate de producător.

2.2. Sprijin pentru elaborarea proiectelor individuale și pentru finanțarea pachetelor de proiecte
Sunt eligibile activitățile de elaborare a următoarelor tipuri de opere audiovizuale:
- lungmetraje, filme de animație și documentare creative cu o durată minimă de 60 de minute, destinate în primul rând difuzării în cinematografe;
- filme artistice (inclusiv seriale), filme de animație (inclusiv seriale) cu o durată totală de minimum 24 de minute și documentare creative (inclusiv seriale) cu o durată de minimum 50 de minute (pentru seriale, o durată minimă pe episod de 25 de minute), destinate în special prezentării la televiziune sau pe platforme digitale.
Contribuția financiară este o subventie si maxim poate fi acordat pentru un proiect individual este o sumă forfetară de 60 000 EUR pentru un film de animație sau 25 000 EUR pentru un documentar creativ
Contribuția financiară acordată nu va depăși în niciun caz 50 % din costurile eligibile comunicate de producător.

Pe langa cele doua linii: formare si dezvoltare, se mai pot acorda finantari pentru promovare si distribuție, dezvoltarea publicului sau pentru coproducții internaționale. 

II. Europa pentru Cetateni

Programul Europa pentru cetăţeni este un program comunitar derulat de Direcţia Generală Comunicare din cadrul Comisiei Europene, care îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă. Promoveze dialogul intercultural prin diferite inițiative și programe, prin apropierea cetățenilor europeni de naționalități diferite și care vorbesc limbi diferite și le oferă posibilitatea de a participa la activități comune. Participarea la un astfel de proiect ar trebui să determine sensibilizarea cu privire la bogăția mediului cultural și lingvistic din Europa.

Componenta 1 - Memorie istorică europeană
Componenta 2 - Înfrățirea orașelor si Retele de orase
Componenta 3 - Sprijin structural pentru cercetari in domeniul politicilor publice europene

Ofera doua tipuri de granturi
1. GRANTURILE PENTRU ACȚIUNI pot fi acordate pentru proiecte (în cadrul ambelor componente), și anume pentru acțiuni cu o durată limitată, în timpul cărora se pun în aplicare activitățile specifice propuse. 
2. GRANTURILE OPERAȚIONALE diferă de granturile pentru acțiuni prin faptul că oferă sprijin financiar pentru acoperirea costurilor necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților obișnuite și permanente ale unei organizații, și anume costuri de personal, costuri aferente reuniunilor interne, publicațiilor, informării și diseminării, costuri de deplasare provenind din punerea în aplicare a programului de lucru, plata chiriilor, deprecierea și alte costuri legate direct de programul de lucru al organizației.

Data limita de depunere: 1 martie
Buget: Grantul maxim eligibil pentru un proiect: 100 000 EUR. (de obicei in jur de 60 000 Eur)
Durata maximă a proiectului este de 18 luni. Se acordă prioritate proiectelor transnaționale.

III. Fonduri Structurale

Programe operationale 2014-2020
1. Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
2. Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020 
3. Programul Operational Competitivitate 2014-2020 
4. Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
5. Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 
6. Programul Operational Regional 2014-2020 
7. Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 
8. Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate
 

1. Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU)

Strategia POCU urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere, în primul rând, valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. 
- Îmbunătăţirea relevanţei sistemului de educație și formare profesională pentru piaţa muncii
- Acțiuni privind îmbunătăţirea calităţii şi flexibilităţii programelor universitare şi non-universitare 
- Internaţionalizarea învăţământului terţiar și schimburile de bune practici
- Măsuri în scopul îmbunătățirii accesului și participării la învățământul terțiar pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile și celor din mediul rural

Axa prioritara 6
6.10 - Îmbunătăţirea eficienţei învăţământului terţiar la nivel de sistem și instituții de învățământ în 
concordanță cu cerințele pieței muncii, în special în sectoare economice cu potențial de creștere prin 
consolidarea parteneriatelor dintre universități și mediul academic și de cercetare și companii.
- Măsuri pentru dezvoltarea unui sistem atractiv de învăţământ superior și terțiar non-universitar tehnic, prin corelarea cu nevoile pieţei muncii, în special în domenii cu potenţial de creştere, prin crearea de instrumente suport cu conţinut inovator, axate pe îmbunătăţirea calităţii experienţelor de învăţare şi pe resurse de studiu moderne şi flexibile, inclusiv prin promovarea educației antreprenoriale. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri.
- Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul superior și terțiar non-universitar în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile, inclusiv programe de schimb de experienţă şi diseminarea de bune practici în cadrul unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, cu actori din domeniul cercetării şi inovării.
Grupuri tinta potentiale
- Studenţi (ISCED 4-8), inclusiv studenţi non-tradiţionali şi/sau cu oportunități reduse (din mediul rural, persoane cu CES, persoane de etnie romă, persoane provenite din medii socio-economice defavorizate etc.)
- Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate;
- Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi;
 

3. Programul Operational Competitivitate

PO Competitivitate (finanțat prin FEDR) susține creșterea inteligentă, promovarea economiei bazate pe cunoaștere și inovare, prin investiții în:
- Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
- Sporirea utilizării, calității și accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor

Axa Prioritară 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Axa Prioritară 2 ‐ Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală  competitivă
Patru domenii principale pentru dezvoltarea TIC:
a) e‐guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing și social media
b) TIC în educație, incluziune socială, sănătate și cultură
c) e‐Comerţ, inovare în TIC
d) Infrastructura de bandă largă și servicii digitale
Categorii de activitati finantate:  Îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital, inclusiv prin infrastructuri sistemice TIC în domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură
 

7. Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA)

POCA finanteaza studierea si dezvoltarea aspectelor privind reforma avansata, precum si managementul cunoaşterii si folosirea tehnologiilor inovative in administratie.
Finantare in cadrul acestui Program Operaţional poate primi administraţia centrală şi locală si instituţiile de invăţământ superior în parteneriat cu autorităţile publice.

Axa prioritară 1: Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor administrative și judiciare
Utilizarea sistemelor e-guvernare şi TIC pentru eficientizarea procesului administrativ
Utilizarea acestora au ca scop, pe de o parte, reducerea timpului de răspuns a autorităților și instituțiilor publice la provocările apărute, a sarcinilor administrative pentru utilizatorii de servicii publice, și pe de altă parte, apropierea mai mare de cetăţean şi mediul de afaceri.

Operațiunile vizate de PO CA se concentrează pe asigurarea de sprijin în vederea creării și implementării unui sistem de politici de gestionare a resurselor umane (inclusiv legal, procedural şi informatic), capabil să răspundă cerinţelor privind un management unitar, instruirea/profesionalizarea personalului din autoritățile și instituțiile publice, crearea şi implementarea unui sistem destinat maximizării compatibilităţii între cerinţele posturilor şi competenţele candidaţilor, elaborarea și implementarea de cadre de competență/standarde ocupaționale, precum și măsuri de simplificare și eficientizare a proceselor de recrutare, selecție și evaluare care au ca scop creșterea atractivității sectorului public. 

POCA 2014 - 2020 va continua să susțină intervenții transnaționale care să aibă ca scop schimbul și diseminarea de informații și bune practici, identificarea de soluții comune administrațiilor europene, consolidarea rețelelor de comunicare dintre administrații, partenerii sociali, ONG-urile și universități. O dimensiune transnațională are un important efect de multiplicare: se pot dezvolta capacitățile de a inova, moderniza și adapta la noile provocări sociale și economice, precum și de a identifica probleme și de a propune soluții pentru reformele structurale. Acesta elemente, pot cu siguranță susține îmbunătățirea calității actului de guvernare.