Programe de studii

Formare continuă cadre didactice preuniversitar

Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic (DSPP) din cadrul UAD, prin intermediul Centrului de perfecționare – structură aflată în subordinea sa –, realizează formarea continuă/perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în principal prin:

  1. programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice;
  2. programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării învăţământului;
  3. cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice I şi II; gradele didactice pot fi obţinute la una dintre specializările înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  4. studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licenţă.

Formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din cadrul UAD are drept scop organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice de către personalul didactic din învățământul preuniversitar la specializările: pictură, sculptură, grafică, conservare și restaurare, fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii,, design vestimentar, educație plastică, ceramică-sticlă-metal, arte textile-design textil, design. Metodologie proprie privind formarea şi dezvoltarea profesională continuă.

Activitățile aferente examenelor de perfecționare cuprind:

a) anterior desfășurarii examenelor au loc prezentări sintetice în domeniul pedagogiei și metodicii;
b) organizarea probelor scrise și orale din cadrul examenelor de obținere a gradului didactic I și a gradului didactic II, potrivit normelor stabilite de ministerul de resort;
c) organizarea colocviului de admitere pentru gradul didactic I, asigurarea coordonatelor pentru elaborarea lucrărilor științifico-metodice și a comisiilor pentru inspecția specială, precum și comisia pentru susținerea lucrărilor de gradul I;
d) elaborarea referatelor și rapoartelor de evaluare privind rezultatele examenelor de obținere a gradelor didactice și transmiterea acestora ministerului de resort în vederea întocmirii sintezelor și recomandărilor la nivel național.

Probele scrise și orale din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II (conform O. M. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar) sunt:

Metodica specialității, - scris
Pedagogie - oral.

Contact

Compartiment Secretariat / Secretar grade didactice - Anca Liana Kiss
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Telefon: 0264-593.386
Fax: 0264-592.890
E-mail: secretariat.dspp@uad.ro

Localizare

Centrul de perfecționare al Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (DSPP) își desfășoară activitatea în clădirea UAD de pe str. Observatorului nr. 5 (clădirea „Foto”), precum și în clădirea UAD de pe str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin).

 

Anunţuri

Rezultat colocviu de admitere gradul I, seria 2024-2026

Calendar grad I seria 2024-2026

Tematică orientativă colocviu grad I seria 2024-2026

Bibliografie orientativă colocviu grad I seria 2024-2026

Cerere colocviu grad I

Ghid de elaborare a lucrării Metodico-Științifice în vederea acordării gradului didactic I

 

 

Rezultat colocviu de admitere gradul I seria 2023-2025

Calendar activități gradul I seria 2023-2025

Tematică orientativă colocviu grad I seria 2023-2025

Bibliografie orientativă colocviu grad I seria 2023-2025

 

GRADUL II 2024

Tematică Grad II, 2024

Calendar Examen Grad II, 2024

 

Tematică grad II, 2023

Calendar examen gradul II, 2023

Gradul II, 2023 - Rezultat proba scrisă Metodica predării specialității

Gradul II, sesiunea 2023 - Rezultat final