Conducere

Președintele Senatului

Preşedintele senatului reprezintă senatul universităţii în raporturile sale cu rectorul şi cu terţii. Este ales de senatul universităţii dintre membrii săi prin votul secret al membrilor Senatului cu majoritatea simplă a celor prezenţi şi cu condiţia întrunirii a cel puţin 2/3 dintre membri săi. 

Poate candida la funcţia de preşedinte al senatului orice cadru didactic titular, membru al Senatului, propus de membri Senatului nou ales.

Preşedintele senatului poate fi revocat din funcţie de senatul universităţii, prin iniţierea unei moţiuni de neîncredere semnată de cel puţin 1/3 din numărul membrilor Senatului, dacă nu respectă legislaţia şi normele de etică unversitară, dacă se află într-una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute legislaţia în vigoare. După dezbaterea moţiunii, hotărârea de revocare se adopta prin vot secret cu o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului. Preşedintele senatului poate demisiona din funcţie prin înaintarea unei cereri scrise către senat. 

Preşedintele senatului are următoarele atribuţii:

a) conduce şedintele senatului;
b) semnează în numele senatului toate hotărârile şi rezoluţiile senatului;
c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de senat;
d) semnează în numele senatului contractul de management încheiat între rector şi senatul universităţii;
e) este preşedintele comisiei centrale a senatului;
f) acordă în numele senatului, împreună cu rectorul, titlul de Doctor Honoris Causa şi de Profesor Emerit.
 

Contact:
Președinte al Senatului UAD - conf. univ. dr. Ioan Septimiu Jugrestan
Piața Unirii nr.31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890
E-mail: septimiu.jugrestan@uad.ro