Admitere

Candidați de etnie rroma

ADMITERE LICENȚĂ

În vederea înscrierii la concursul de admitere la unul din programele de studii de licență, candidaţii de etnie rromă trebuie să prezinte o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.
Cetăţenii români de etnie rromă vor candida la concursul de admitere la unul din programele de studii de licență, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe locuri finanţate de la bugetul de stat special repartizate pentru aceștia de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice sau pe locuri cu taxă. 

Când?

Concursul de admitere la programele de studii universitare de licență are loc, de regulă, în a doua jumătate a lunii iulie a fiecărui an (prima sesiune), conform calendarului aprobat. În funcție de locurile rămase neocupate, UAD organizează o a doua sesiune a concursului de admitere ce are loc, de regulă, la jumătatea lunii septembrie a fiecărui an, conform calendarului aprobat. Calendarele de concurs pentru cele două sesiuni de admitere sunt disponibile la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cum?

Pentru a putea participa la concursul de admitere, un candidat trebuie să îndeplinească, în perioada desemnată prin metodologia proprie, procedura de înscriere, care conține următorii pași:

1.    Înscriere online:  (accesând site-ul http://admitere.uad.ro/ de acasă sau de la sediul UAD, P-ţa Unirii nr. 31, etaj II, sala 38)

2.    Achitare taxă de admitere 240 lei (la casieria de la sediul UAD, Piața Unirii nr. 31, etaj I)

3.    Depunerea dosarului de înscriere (la secretariatul de la sediul UAD, Piaţa Unirii nr. 31, etaj I).

Pentru mai multe informații privind modalitatea de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă vă rugăm consultați documentele Programul înscrierilor și Componența dosarului de înscriere – acte înscriere licență, disponibile la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Ce?

Concursul de admitere conține 2 probe, diferențiate în funcție de programul de studii.

Pentru programele de studii universitare de licență Arte plastice - PicturăArte Plastice - SculpturăArte plastice - GraficăArte plastice - Foto - Video PCIConservare - RestaurareCeramică - Sticlă - MetalArte textile - Design textilModă - Design vestimentar și Design, concursul de admitere cuprinde: 1. o probă generală de desen (probă practică, eliminatorie) care se evaluează cu calificativul admis/respins şi 2. examenul de selecţie care constă într-o probă practică, specifică fiecărui program de studii, urmată de proba orală (interviu pe baza mapei cu lucrări practice). Calculul mediei generale pentru examenul de selecţie se face însumând mediile de la proba practică (2/3 din media generală) și de la proba orală (1/3 din nota generală).

Pentru programul de studii universitare de licență Istoria și teoria artei, concursul de admitere cuprinde: 1. o probă eliminatorie (evaluarea scrisorii de motivație a candidatului - scrisoarea se poate descărca aici) care se evaluează cu calificativul admis/respins şi 2. proba de ierarhizare (evaluarea performanțelor școlare ale candidatului prezentate în dosarul candidatului), fiind luată în considerare, în pondere de 100%, media generală de la examenul de Bacalaureat. 

Anexa 3 - Scrisoare de motivaţie a candidatului pentru Istoria şi teoria artei - document blank

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare la sediu sau pe site.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la probele de concurs vă rugăm consultați documentul Probe concurs de admitere programe de studii de licență, disponibile la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Unde?

Probele de concurs ale admiterii la programul de studii licență au loc, de regulă, la sediile Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, după cum urmează:

Clădirea Departamentului Pictură (Adresa: Aleea Parcului nr. 2 - Parcul Central), pentru programele de studii Arte plastice-Pictură și Conservare-Restaurare

Clădirea „Vlaicu” (Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr. 17 – 19), pentru programele de studii Arte plastice-Sculptură, Ceramică-Sticlă-Metal, Arte textile-Design textil, Modă-Design vestimentar și Design)

Clădirea - sediu central (Adresa: Pța. Unirii nr. 31), pentru programele de studii Arte plastice-Grafică

Clădirea „Foto” (Adresa: Str. Observator, Bloc OS3, parter, intrarea din spate), pentru programul de studii Arte plastice - Foto-Video-PCI.

ADMITERE MASTERAT

Admiterea la unul dintre programele de studii universitare de masterat oferite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii de admitere la masterat, elaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice și disponibilă la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cine?

Pot participa la admiterea în ciclul II de studii universitare (master):
1. Cetățenii români absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice ca fiind cel puțin studii universitare de licență;
2. Cetățenii statelor membre UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene;
3. Cetățenii din Republica Moldova;
4. Cetățenii din țările terțe UE.

Când?

Concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat are loc, de regulă, în luna septembrie a fiecărui an, conform calendarului aprobat. Calendarul de concurs pentru sesiunea de admitere este disponibil la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cum?

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (on-line pe site-ul http://admitere.uad.ro/ ), în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Acesteia i se vor ataşa două dosare cu documentele cerute pentru înscriere şi cu portofoliul de lucrări necesar în procesul de examinare, dosare ce vor fi depuse la secretariatul universității. Pentru informaţii suplimentare referitoare la înscriere vă rugăm descărcaţi documentul Acte înscriere la concursul de admitere la programul de studii masterat, disponibil la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Ce?

Concursul de admitere la fiecare dintre programele de studii universitare de masterat oferite de UAD constă în 2 probe: 1) proba de portofoliu cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală (probă eliminatorie) şi 2) proba de interviu privind proiectul de cercetare.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare la sediu sau pe site.

Unde?

Cea de a doua probă (proba de interviu privind proiectul de cercetare) are loc, de regulă, la Casa Matei Corvin, Str. Matei Corvin, nr. 6.

ADMITERE DOCTORAT

Admiterea la programul de studii universitare de doctorat oferit de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Concursul de admitere este organizat conform  Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat, elaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice și disponibilă la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cine?

Pot participa la admiterea în ciclul III de studii universitare (doctorat) absolvenții cu diploma de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice ca fiind cel puțin studii universitare de masterat care sunt:
1. Cetățenii români;
2. Cetățenii statelor membre UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene;
3. Cetățenii din Republica Moldova;
4. Cetățenii din țările terțe UE, absolvenți de studii universitare de masterat.

Când?

Concursul de admitere la programul studii universitare de doctorat oferit de UAD are loc, de regulă, în luna septembrie a fiecărui an, conform calendarului aprobat. Calendarul de concurs pentru sesiunea de admitere este disponibil la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cum?

Pentru detalii privind modalitatea de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat vă rugăm consultați documentul Înscrierea la concursul de admitere – doctorat, disponibil la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Ce?

Concursul de admitere (colocviu) cuprinde: 1) proba eliminatorie – evaluarea dosarului partea a II-a ce cuprinde portofoliul cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală a candidatului şi 2) proba a doua – prezentarea proiectului de cercetare pentru programul de doctorat.

Media probei de prezentare a proiectului de cercetare pentru programul de doctorat se calculează ca medie a notelor acordate de către membrii comisiei de interviu. Fiecare dintre aceștia acordă fiecărui candidat câte o notă de la 1 la 10 pentru susținerea probei de admitere la doctorat. Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei.

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare la sediu sau pe site.

Unde?

Cea de a doua probă (proba de prezentare a proiectului de cercetare pentru programul de doctorat) are loc, de regulă, la sediul central al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, Pța. Unirii nr. 31, et. II.