Noutăți

21.10.2020
Depunere documente pentru burse sociale/medicale

Perioada de depunere a documentelor pentru burse sociale/medicale în semestrul I, anul universitar 2020/2021: 21 octombrie - 8 noiembrie 2020

 

Studenții care solicită bursă socială/ medicală vor depune/transmite, fie la parterul clădirii din Piața Unirii nr. 31, fie prin serviciile poștale, o cerere conform modelului existent pe site-ul universității ( http://www.uad.ro/Public/Docs/04%20STUDENTI/07%20Burse/Regulament%20burse%202019-
2020%20Anexe.pdf ) însoțită de un dosar plic care să cuprindă documentele care se regăsesc la pag.10, anexa 1 a Regulamentului de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material studenților de la ciclurile de studii licență și master. Acesta îl regăsiți la link-ul
http://www.uad.ro/Public/Docs/04%20STUDENTI/07%20Burse/Regulament%20burse%202019-2020.pdf . Documentele specificate în această anexă trebuie depuse în original. Documentele care nu pot fi lăsate în original la dosar (ex. cupoane de pensie), vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul Compartimentului Secretariat și înapoiate studenților la cerere. Pe coperta dosarului se va preciza și se va certifica prin semnătura studentului numărul de file cuprinse în dosar.

 

Documentele care justifică venitul fiecărui membru al familiei, trebuie să cuprindă perioada de referință: iulie, august, septembrie 2020.
Orice venit (veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din prestarea unor activități autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, venituri din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, contract închiriere, venituri din tranzacții imobiliare, orice alt venit care apare pe adeverința ANAF, exclus venituri obținute din jocuri de noroc) cuprins în adeverința emisă de ANAF trebuie justificat prin adeverințe/documente.

Pentru obținerea bursei sociale, venitul net pe membru al familiei nu poate depăși 1346 lei.

Pentru bursele sociale medicale certificatul de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile legale trebuie să fie emis cu maximum 3 luni înainte de data depunerii dosarului sau să aibă certificate valabilitatea.

DOSARELE INCOMPLETE SE RESPING.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon afișate pe site-ul universității la link-ul http://www.uad.ro/contact/ - Info studenți

01.10.2020
Contracte, carnete, legitimații - Anul II și III licență, anul II master

În atenția studenților din Anul II și III licență, anul II master

Informații despre completarea contractelor de studii, vizarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport

 

Pentru înscrierea în anul universitar, toţi studenţii UAD trebuie să completeze şi să semneze 2 tipuri de contracte (un contract cuprinzând taxele de şcolarizare şi un contract cuprinzând disciplinele studiate în anul în curs), după cum urmează:

 

Pasul 1: Contractul care cuprinde taxele de şcolarizare

- Pentru a valida calitatea de student în anul universitar 2020-2021, studenții au obligativitatea de a completa contractul care cuprinde taxele de școlarizare și a-l preda după cum urmează:

 

1. Descărcați contractul de școlarizare de pe pagina personală (studenti.uad.ro și logare cu CNP-ul)

2. Imprimați contractul de studii în 2 exemplare, față-verso.

3. Completați contractul în 2 exemplare la următoarele secțiuni: Art. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE (cu datele din cartea de identitate), Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI (conform statutului obținut în urma redistribuirilor), ART. VIII. ALTE CLAUZE (semnătura și data), nume, prenume, semnătură, DECLARAȚIE consimțământ (nume și semnătură).

 

 

Pasul 2: Contractul care cuprinde disciplinele de studiu

A) Completarea on-line (pe pagina personală a fiecărui student) până la data de 4 octombrie 2020, a contractului de studii cuprinzând disciplinele studiate* în anul universitar 2020-2021 (precum şi disciplinele din anii anteriori nepromovate – recuperare de credite - pe care doriţi să le refaceţi **). După data de 4 octombrie nu se mai pot face modificări online la contractele de studiu cuprinzând disciplinele studiate. Pentru modificări în alegerea disciplinelor opționale după 4 octombrie, este nevoie să transmiteți solicitarea de modificare a contractului către adresa de e-mail a facultății de care aparțineți.

Atenție - Nu se mai pot face modificări pentru recontractarea disciplinelor restante din alți ani și pentru modulul psihopedagogic după data de 4 octombrie!

 

(*) În momentul alegerii disciplinelor opționale, vă rugăm să selectați disciplina în ambele semestre ale anului universitar. Neprocedând în acest fel, contractul va fi modificat la secretariat, iar disciplinele opționale selectate pentru primul semestru vor fi automat selectate și pentru al doilea semestru, urmând a se resemna contractul de studii.

(**) Studenții care vor să refacă discipline din anii anteriori nepromovate – atenție!

Studenţii care aleg să refacă disciplinele nepromovate din anii – recuperare de credite – au obligativitatea să le promoveze în anul universitar în curs, neîndeplinirea acestei condiții atrăgând exmatricularea conform Art. 18 din Regulamentul de funcționare a activității didactice pe baza Sistemului European de Credite Transferabile. După ce optați să recuperați discipline restante, este nevoie să plătiți taxa aferentă creditelor de recuperat până la data de 16 octombrie 2020, apoi să urmați cursurile și să promovați examenul.

Studenții aflați în anul III licență sau anul II master trebuie să selecteze și să promoveze toate disciplinele (inclusiv cele nepromovate din anii anteriori) pentru a putea susține examenul de licență / disertație în anul în curs.

B) Imprimați contractul de studii în 2 exemplare, față-verso

 

 

Pasul 3: Vizarea legitimațiilor de transport și a carnetelor de student

Vizarea legitimațiilor de transport și a carnetelor se poate realiza după înmatricularea în noul an universitar (deci DUPĂ completarea și semnarea de student a contractelor - realizarea pasului 1 și 2 din acest anunț).

 

Contractele de școlarizare și de studiu menționate la punctele 1 și 2 se vor aduce fizic la sediul UAD (Piața Unirii 31) în perioada 5 – 9 octombrie 2020. Totodată, vor exista locuri speciale de depozitare a acestora, conform indicațiilor regăsite la fața locului. Studenții care nu au posibilitatea de a se deplasa la Cluj-Napoca în perioada 5-9 octombrie sunt rugați să transmită contractele prin servicii de curierat/poștă.

 

Studenții care doresc să își vizeze carnetele și legitimațiile de transport, sunt rugați să le depoziteze în locurile speciale de depozitare a acestora, regăsite la fața locului. În cazul în care contractele nu au fost semnate și predate, carnetele și legitimațiile nu se vizează! Vă recomandăm să aduceți legitimațiile de transport și carnetul de student concomitent cu contractele.

 

Atenție! Nu depășiți termenele de plată a taxelor prevăzute în contractul de școlarizare, acest lucru poate atrage exmatricularea din actualul an universitar.

30.09.2020
Anii I licență și master - finalizare înscrieri, depunere de acte în original

Înscrierile în anul universitar 2020/2021 se vor efectua după cum urmează:

 

Studenții din anul I  studii universitare de licență și studii universitare de master se vor prezenta la Secretariatul universității din Piața Unirii nr. 31, conform planificării comunicate prin e-mailul de universitate al studentului (în cursul acestei seri), cu următoarele documente:

Pentru studii universitare de LICENȚĂ - anul I:

 • diploma de bacalaureat/sau echivalentul în original și copie atașată originalului;
 • certificatul de naştere în original și copie atașată originalului;
 • certificatul de căsătorie/schimbare a numelui în original și copie atașată originalului;
 • cartea de identitate și copie după aceasta; pentru studenții români de pretutindeni și străini copie după cartea de identitate și pașaport;
 • adeverinţa medicală (eliberată de cabinetele medicale şcolare, de dispensarul teritorial sau de medicul de familie, după caz, din care să rezulte compatibilitatea pentru efectuarea studiilor universitare de licenţă în domeniul arte vizuale) - în original;
 • în cazul candidaților care au urmat un alt program de studiu la nivel licență, diploma de licență/sau echivalentul în original și copie atașată originalului;
 • în cazul candidaților care urmează sau au urmat un alt program de studiu la nivel licență este necesară o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, precum şi forma de finanţare (buget sau taxă) – în original;
 • dovada plății (ordinul de plată/mandat poștal/chitanță), a taxei de înscriere la concursul de admitere în valoare de 200 lei (taxa de admitere nu este returnabilă);
 • candidaţii care au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere pe baza unor documente doveditoare (orfanii de ambii părinţi, cei care provin din centre de plasament și cei ai căror părinţi fac parte din categoria personalului didactic, didactic auxiliar, aflat în activitate sau în pensie) sunt rugați să prezinte aceste documente în original
 • 3 fotografii tăiate la dimensiunea aproximativ 2,5/3,5 cm. În cazul în care nu veți prezenta fotografiile tăiate, carnetul de student și legitimația de transport nu vă vor fi înmânate.
 • orice alte documente care au fost încărcate pe classroom sunteți rugați să le prezentați în original (cu excepția portofoliilor).
 • contractul de școlarizare într-un exemplar.
 • dovada taxei de înmatriculare și a taxei de confirmare a locului.

  TOATE DOCUMENTELE SPECIFICATE MAI SUS TREBUIE ADUSE ÎNTR-UN DOSAR PLIC (DE CARTON, NU CU ȘINĂ CI PLIC) PE CARE SE VA NOTA NUMELE, INIȚIALA TATĂLUI, PRENUMELE, PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS STUDENTUL.

   

  Pentru studii universitare de MASTER - anul I:

 • diploma de licenţă (sau echivalentă), pentru absolvenţii promoţiei 2020 adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor pe anii de studiu şi a mediei examenului de licenţă) în original și copie atașată originalului;
 • diploma de bacalaureat/sau echivalentul în original și copie atașată originalului;
 • certificatul de naştere în original și copie atașată originalului;
 • certificatul de căsătorie/schimbare a numelui în original și copie atașată originalului;
 • cartea de identitate și copie după aceasta pentru studenții români de pretutindeni și străini copie după cartea de identitate și pașaport;;
 • adeverinţa medicală (eliberată de cabinetele medicale şcolare, de dispensarul teritorial sau de medicul de familie, după caz, din care să rezulte compatibilitatea pentru efectuarea studiilor universitare de licenţă în domeniul arte vizuale) - în original;
 • în cazul candidaților care au urmat un alt program de studiu la nivel master, diploma de master/sau echivalentul în original și copie atașată;
 • în cazul candidaților care urmează sau au urmat un alt program de studiu la nivel master este necesară o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, precum şi forma de finanţare (buget sau taxă) – în original;
 • dovada plății (ordinul de plată/mandat poștal/chitanță), a taxei de înscriere la concursul de admitere în valoare de 200 lei (taxa de admitere nu este returnabilă);
 • candidaţii care au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere pe baza unor documente doveditoare (orfanii de ambii părinţi, cei care provin din centre de plasament și cei ai căror părinţi fac parte din categoria personalului didactic, didactic auxiliar, aflat în activitate sau în pensie) sunt rugați să prezinte aceste documente în original
 • proiectul de cercetare (cu excepția PCC), pentru studenții programului de studii Practici contemporane curatoriale – scrisoarea de motivație
 • 3 fotografii tăiate la dimensiunea aproximativ 2,5/3,5 cm. În cazul în care nu veți prezenta fotografiile tăiate, carnetul de student și legitimația de transport nu vă vor fi înmânate.
 • -orice alte documente care au fost încărcate pe classroom sunteți rugați să le prezentați în original (cu excepția portofoliilor).
 • contractul de școlarizare într-un exemplar.
 • dovada taxei de înmatriculare și a taxei de confirmare a locului.

TOATE DOCUMENTELE SPECIFICATE MAI SUS TREBUIE ADUSE ÎNTR-UN DOSAR PLIC (DE CARTON, NU CU ȘINĂ CI PLIC) PE CARE SE VA NOTA NUMELE, INIȚIALA TATĂLUI, PRENUMELE, PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS STUDENTUL.

 

Pentru cazurile particulare, care nu se pot prezenta conform programării ori dacă există întrebări în privința actelor solicitate, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon 0264-591771, 0264-591577, adrese de e-mail: fap-secretariat@uad.ro, fadd@uad.ro.

27.09.2020
(!) Anunt important referitor la inceperea noului an universitar

Deschiderea noului an universitar 2020 - 2021, prevazuta pentru luni, 28 septembrie 2020, va avea loc online, astfel: studentii anului I se vor intalni cu reprezentantii conducerii UAD Cluj-Napoca incepand cu ora 10, urmand ca studentii celorlalti ani de studii sa participe la intalnirea inaugurala incepand cu ora 18. Atentie, limita de conectare la camera de Meet este de 250 de persoane. Intalnirea va fi inregistrata pentru a putea fi distribuita ulterior, in cazul in care se atinge limita de participare.

In ceea ce priveste intalnirile online ale studentilor cu reprezentantii departamentelor din cadrul UAD Cluj-Napoca, acestea vor avea loc miercuri, 30 septembrie 2020, urmand ca studentilor sa le fie comunicate, pe adresele institutionale de email si pe grupurile de studenti (Fb), link-ul de conectare, precum si ora desfasurarii intalnirilor virtuale. 

 

23.09.2020
Începutul de an universitar - termene și decizii

(1) Deschiderea anului universitar, prevăzută pentru data de 28 septembrie 2020, va avea loc online, la nivelul fiecărui departament. Link-ul de conectare via Google Meet va fi comunicat pe adresa de e-mail de student UAD (a se vedea punctul 5).

(2) Activitatea didactică aferentă tuturor programelor de studii de nivel licență și master oferite de departamentele UAD se va desfășura în întregime online în intervalul 29 septembrie - 9 octombrie 2020.

(3) Începând cu 12 octombrie 2020, activitatea didactică la nivelul fiecărui departament se va desfășura conform deciziilor departamentelor UAD. Găsiți în lista anexată deciziile majorității departamentelor UAD, prezentate sintetic, urmând ca deciziile lipsă să fie postate în cel mai scurt timp. 


Pictură + Pedagogia artelor plastice și decorative | Sculptură | GraficăFoto-Video | Conservare-Restaurare | Ceramică | Arte textile - Design textil | Modă-Design Vestimentar | Discipline teoretice și ITA/PCC | DSPP

 

(4) Listele cu studenții repartizați în cămine se vor afișa pe 26 septembrie 2020, iar cazarea în cămin se va putea realiza, conform unei programări riguroase, începând cu data de 1 octombrie 2020.

(5) Fiecare student înmatriculat în anul universitar 2020-2021 va primi prin e-mail până la data de 27 septembrie 2020 un cont individual Google pentru Educație pus la dispoziție de către universitate. În acest sens, vă rugăm să activați contul în cel mai scurt timp de la primire, interacțiunea digitală cu administrația și cursurile se va desfășura prin intermediul acestuia.

(6) În vederea finalizării procesului de înmatriculare, toți studenții de anul I nivel licență și anul I master vor trebui să aducă în perioada 5 - 10 octombrie 2020 actele (în original și copie) solicitate la înscrierea la admitere conform metodologiei. Vizita de aducere a documentelor la secretariat se va desfășura pe bază de programare comunicată în timp util, în cadrul unei proceduri specifice prin care se vor putea ridica contractele de școlarizare și studii, carnetul și legitimația de student.

22.09.2020
(!) Ultima verificare note sem. 2 - pagina personală

Studenții sunt rugați să își verifice notele obținute în sesiunea de examene/restanțe, pe pagina personală. În cazul în care există anumite neconcordanțe în ceea ce privește notele care se regăsesc pe pagina personală, studenții pot transmite obiecțiuni prin e-mail la adresele fap-secretariat@uad.ro sau fadd@uad.ro până la data de 23 septembrie 2020, ora 11:00.

După această dată și oră nu se mai acceptă nici o contestație.

17.09.2020
Noi precizări cu privire la începutul anului universitar

Grupul de lucru desemnat de Senatul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca a elaborat planul de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei Covid-19, în vederea obținerii avizului DSP. Documentul este încă în curs de finalizare, dar există în acest moment câteva principii generale agreate de Senatul UAD.

 

1. Activitățile de cursuri, atelier / lucrări practice pentru programele de studii artistice:


Pentru toți anii de studii, aceste activități se vor desfășura fie online, fie față în față, fie în sistem hibrid, în funcție de deciziile luate în departamente și de situația specifică a acestora. Fiecare departament din cadrul UAD va comunica în prima parte a săptămânii 21 - 25 septembrie modalitatea în care se vor desfășura activitățile didactice aferente programelor de studii oferite de departament. Indiferent de modalitatea de susținere a disciplinelor de atelier, studenții vor avea acces la infrastructura de atelier (spații, echipamente, etc.) pentru studiu individual, pe bază de programare.

 

2. Disciplinele teoretice pentru programele de studii artistice:


Activitățile de curs și seminar aferente disciplinelor teoretice, precum și cele din cadrul modulului psiho-pedagogic se vor desfășura în format online, în sistem de videoconferință și / sau sub formă de consultații online.

 

3. Activitățile de cursuri / seminarii pentru programele de studii ITA și master PCC 

 

Aceste activități didactice se vor desfășura în format hibrid (fizic și online) în funcție de decizia Departamentului de Discipline Teoretice care va fi comunicată în prima parte a săptămânii 21 - 25 septembrie.

 

4. Relația cu structurile administrative:

 

Interacțiunea cu studenții la nivel de decanate, registratură, alte servicii se va realiza telefonic sau prin email. Ridicarea / depunerea documentelor originale se vor realiza exclusiv cu programare telefonică sau prin email. Audiențele se vor desfășura online, prin programare telefonică sau email (intervalul pentru programări și modalitatea vor fi comunicate într-o procedură separată).

 

5. Cazarea în cămine

 

Căminele UAD se vor deschide pentru cazarea studenților în conformitate cu normele în vigoare. În acest sens, studenții interesați pot depune cereri de cazare conform planificării afișate pe site-ul UAD (http://uad.ro/studenti/cazare).

08.09.2020
Informare de etapă pentru începutul anului universitar

Informare de etapă cu privire la desfășurarea semestrului I, 2020-2021

 

Înțelegând neliniștea studenților UAD cu privire la începerea anului universitar și din dorința de a crea un orizont de așteptare rezonabil, putem momentan să transmitem următoarele informații referitoare la procesul de decizie privind modalitatea de desfășurare a semestrului I al anului universitar 2020-2021:

 1. Ca urmare a Ordinului comun semnat de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării publicat în Monitorul Oficial în data de 1.09.2020, Senatul UAD a decis, în data de 3.09.2020, constituirea unui grup de lucru care să identifice, conform normelor legale în vigoare mai sus menționate, scenariile viabile privind desfășurarea procesului de predare-învățare în primul semestru al anului universitar 2020-2021.
 2. Grupul de lucru s-a întrunit în ședință în datele de 4.09.2020 și 7.09.2020, întâlnirile continuând și în decursul acestei săptămâni. În urma primelor analize, putem menționa faptul că se fac eforturi ca un număr cât mai mare de discipline să fie realizate față în față, sau să se poată oferi spațiu de studiu individual studenților în atelierele universității, dar aceste lucruri se pot face numai respectând prevederile ordinului mai sus menționat care sunt extrem de restrictive. Desfășurarea procesului de predare-învățare se va face în sistem hibrid, disciplinele teoretice (de la programele artistice) și DSPP având loc în format online pentru toți anii de studiu. La nivelul departamentelor, pentru disciplinele practice și ITA, are loc în acest moment evaluarea capacităților de spațiu aferente fiecărui program de studii în corelație cu normele igienico-sanitare pentru a stabili numărul de studenți care pot participa simultan la disciplinele de atelier.
 3. În vederea obținerii avizului Direcției de Sănătate Publică Cluj – fără de care nu este posibilă reluarea cursurilor în format fizic – grupul de lucru și Senatul UAD au stabilit ca la începutul săptămânii 14 – 20 septembrie să formuleze o propunere concretă privind modalitatea de desfășurare a semestrului I al anului universitar 2020-2021.

Menționăm că acest proces de luare a unei decizii referitoare la cum se vor desfășura cursurile în primul semestru al anului universitar 2020-2021 este unul foarte complex, presupunând luarea în considerare a unui număr foarte mare de factori, dat fiind specificul UAD axat pe activitate practică în atelierele artistice. Nu trebuie, însă, să uităm că starea de sănătate a tuturor membrilor comunității universitare este prioritară, astfel încât respectarea măsurilor igienico-sanitare va trebui să prevaleze în fața altor considerente. Vă asigurăm că vă vom informa cu privire la toate demersurile care se fac, dorindu-ne ca anul universitar 2020-2021 să înceapă în cele mai bune condiții atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice.  

Vom reveni cu mai multe informații în data de 17 septembrie 2020.

02.09.2020
Doctorat - examen compentețe lingvistice

Conform informațiilor postate la admiterea pentru ciclul de studii de doctorat - calendar, pentru examenul de competență lingvistică, vă rugăm să aveți în vedere:

 

Art.25. Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat este următorul:

I. Examenul pentru obţinerea certificatului de competenţã lingvisticã /recunoasterea certificatelor de competenta lingvistica eliberate de terți :

- engleză: 04 septembrie 2020, ora 10:00, online. Toate informațiile necesare pentru testul de limba engleză le găsiți accesând următorul link: https://artenglishtests.blogspot.com/

- franceză: 04 septembrie 2020, ora 12:00, online. Vă rugăm să accesați Google Classroom, utilizând următorul cod de curs pentru logare: px3myl4 (În cazul în care nu reușiți să vă logați vă rog să scrieți un mesaj domnului profesor, pentru a vă trimite invitație pe adresa de email lazar_andrei_ioan@yahoo.fr)

Sursa:

http://uad.ro/Public/Docs/06%20ADMITERE/04%20Doctorat/2020/CALENDAR%20ADMITERE%202020.pdf

01.09.2020
Plata taxei de înscriere admitere licență și master, septembrie 2020

Taxa de admitere se poate plati exclusiv prin virament în contul UAD deschis la Trezoreria Cluj cu numărul RO35TREZ21620F330500XXXX

 
La orice plata prin virament trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
1. Este obligatoriu ca, atunci când se face plata, să se treacă și codul fiscal UAD: 4288098
2. Plata se va face numai din bănci comerciale sau mandat postal. 

 

NU SE RECOMANDĂ CA TRANSFERUL SĂ SE FACĂ DIN CONT DE REVOLUT!

 

3. Pe  ordinul de plată sau pe madatul poștal trebuie să se regăsească numele, prenumele si CNP-ul persoanei care se înscrie la admitere sau a celei în numele căreia se face plata înscrierii la admitere (atunci cand plata se face de către o altă persoană decât candidatul).

1