Admitere

Rezultate

Rezultate finale admitere master

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate, se aduc la cunoştinta celor interesaţi prin afişare la sediu universității și pe site-ul UAD. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se face strict în limita capacităţii de şcolarizare a universităţii. La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat nu se poate depăşi numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat, locuri repartizate prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice. În caz de medii egale, criteriul de departajere este cel prevăzut la punctul 2 al Metodologiei proprii de admitere la programele de studii universitare de masterat.

Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi de la fiecare program de studii / specializare.

La data afişării listelor cu rezultatele concursului de admitere se precizează şi termenul de depunere a contestaţiilor. Eventualele contestaţii, se depun la comisia de admitere din cadrul universitãţii, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. La probele orale nu se admit contestaţii. Pentru rezolvarea contestaţiilor se va numi o comisie de contestaţii care va avea o componenţă diferită faţă de comisia de concurs iniţială. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora. Universitatea este singura în mãsurã sã decidã asupra temeiniciei contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face prin afişare. După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. Rezultatele concursului de admitere rămân afişate la loc vizibil şi permanent timp de 45 zile.

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere. Actele candidaţilor care doresc să le retragă vor fi restituite la cerere titularului actelor sau unui împuternicit notarial.

Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol unic sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.