Admitere

Înscriere, acte dosar

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (online pe site-ul http://admitere.uad.ro/), în care vor menţiona sub semnătură proprie toate datele solicitate de formularul respectiv.

Candidatul va prezenta la înscriere dosarul, compus din două părţi (sau două dosare), conţinând următoarele documente:

PARTEA I

• diploma de licenţă (sau echivalentă), în original (pentru absolvenţii promoţiei 2019, adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor pe anii de studiu şi a mediei examenului de licenţă); În cazul candidaților care au urmat/urmează un alt program de studiu la nivel master, este necesară o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student, precum şi forma de finanţare (buget sau taxă);
• diploma de bacalaureat/sau echivalentul (în original pentru a fi copiată și certificată cu originalul); 
• adeverinţa medicală (eliberată de cabinetele medicale şcolare, de dispensarul teritorial sau de medicul de familie, după caz, din care să rezulte compatibilitatea pentru efectuarea studiilor universitare de master în domeniul arte vizuale);
• certificatul de naştere (în original pentru a fi copiat și certificat cu originalul);
• certificatul de căsătorie/ schimbare a numelui (în original pentru a fi copiat și certificat cu originalul);
• cartea de identitate/pașaportul (copie);
• 3 fotografii 3/4 cm (pe verso se va scrie numele și prenumele candidatului);
• Pentru candidaţii la programe de studii artistice - se va depune la dosar o propunere de proiect de cercetare. 
  Pentru candidaţii la programul de studii Practici curatoriale contemporane - se va depune la dosar scrisoarea de motivaţie;
•  chitanță de la casieria universității sau copie după ordinul de plată/mandat poștal a taxei de înscriere la concursul de admitere în valoare de 240 lei (taxa de admitere nu este returnabilă).

PARTEA a II-a

• Pentru candidaţii la programe de studii artistice - se va depune la dosar portofoliul cu lucrări din creaţia personală, lucrări specifice specializării/programului de studii, la care candidatul va susţine concursul de admitere. 
Pentru candidaţii la programul de studii Practici curatoriale contemporane - se va depune la dosar scrisoarea de motivaţie.
• curriculum vitae europass, cuprinzând, după caz, şi lista publicaţiilor candidatului;
• copie după foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;
• copie după diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor pe anii de studiu şi a mediei examenului de licenţă, pentru absolvenţii promoţiei 2019.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Candidaţii care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere vor depune la înscriere o cerere în acest sens însoţită de acte doveditoare (copii legalizate sau certificate conform cu originalul după certificatele de deces ale părinţilor în cazul orfanilor de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă de venituri; adeverinţă că părinţii fac parte din categoria personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat). Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice (comisia centrală de admitere) de înscriere pe universitate/facultăţi/departamente.

Orice alte detalii în legătură cu această problemă (cuantumul taxei, nivelurile plafoanelor de venituri, valabilitatea actelor depuse, etc.) pot fi obţinute de la secretariatul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca.