Admitere

Confirmare loc

Candidaţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat la mai multe universitãţi trebuie sã opteze pentru Universitatea de Artã şi Design din Cluj-Napoca prin prezentarea dosarului cu actele în original până la data de ..., semnând și contractul de studii. Neprezentarea diplomei de bacalaureat şi a diplomei de licenţă sau a adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licenţă în cazul absolvenţilor promoţiei 2018, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să plătească până la aceeaşi datã, 20% din taxa anuală de studii şi să încheie contractul de studii.

Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile precizate mai sus, după caz, pierd locurile ocupate în urma concursului de admitere, acestea disponibilizându-se. Locurile neconfirmate sunt ocupate astfel:

  • pe locurile finanţate de la bugetul de stat trec primii reuşiţi pe locuri cu taxă, în ordinea mediilor şi a locurilor rămase libere;
  • locurile cu taxă sunt ocupate în ordinea descrescătoare de mediilor prin încheierea contractului de şcolarizare.

Până la înmatricularea în anul I, candidaţilor nu li se pot elibera adeverinţe care să certifice situaţia lor la admitere, deoarece până atunci ei nu au relaţii instituţionale / contractuale cu Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca.

Taxele universitare valabile pentru anul universitar 2019/2020