Admitere

Rezultate

 

STABILIREA ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR CONCURSULUI, CONTESTAȚII

După finalizarea notării la proba generală de desen se procedează la afișarea rezultatelor la loc vizibil, nu mai târziu de ora 14.00 a zilei următoare desfășurării probei. Candidații declarați respinși pot să depună contestații numai în cazul în care acestea se referă la vicii de procedură privind concursul de admitere.

Eventualele contestații se adresează comisiei centrale de admitere și se depun la secretariatul universității nu mai târziu de ora 16.00. Universitatea este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestațiilor.

După soluționarea contestațiilor, se procedează la afișarea rezultatelor finale pentru proba generală de desen - ora 18.00. Candidații care obțin la proba 1 cel puţin media 5 (cinci) se califică pentru participarea la proba 2 şi 3, ce se desfășoară conform celor menționate la capitolul IV al metodologiei concursului de admitere.

După încheierea probelor de concurs, pentru candidații înscriși la specializările/programele de studii Arte plastice (Pictură), Arte plastice (Sculptură), Arte plastice (Grafică), Arte plastice (Foto-videoprocesare computerizată a imaginii), Conservare și restaurare, Pedagogia artelor plastice şi decorative, Ceramică-sticlă-metal, Arte textile–design textil, Modă–design vestimentar și Design se procedează la calculul mediei generale după cum urmează:

 Media la Proba desen reprezintă 1/4
 Media la Proba practică reprezintă 2/4 
 Media la Proba orală reprezintă 1/4

Conform Art. 23 al.1 din Ordinul 6102, media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Pentru candidații înscriși la specializarea/programul de studii Istoria și teoria artei, nota la examenul de selecție este egală cu media obținută de candidat la examenul de bacalaureat.

Selecţia (ierarhizarea) candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute în concurs:

a. pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, în limita numărului aprobat de Ministerul Educaţiei Naționale;
b. pentru locurile cu taxă, în limita numărului aprobat de universitate, conform capacităţii de şcolarizare aprobate de ministerul de resort.

În cazul în care, la una dintre specializări/program de studii, doi sau mai mulți candidați obţin medii generale egale, se utilizează ca și criteriu de departajare nota obţinută la Proba practică. Dacă se obțin medii egale şi la proba practică, se vor utiliza ca şi criterii de departajare suplimentare, în ordinea enumerării, următoarele:
1. nota obţinută de candidat la proba desen
2. media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat
Pentru candidaţii înscrişi la specializarea/programul de studii Istoria şi teoria artei se va utiliza ca şi criteriu de departajare nota obținută la examenul de bacalaureat la proba limba și literatura română. În cazul în care nu s-a putut efectua departajarea în virtutea acestui criteriu, se va lua în considerare nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului.

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere a Universitãţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca se fac publice prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ şi pe pagina web proprie.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la Universitatea de Artă și Design, instituţie de învăţământ superior la care aceştia au candidat. Conform Ordinului 6102/15.12.2016 art. 27 al. 2. nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. De asemenea nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. Singurele contestaţii care pot fi luate în considerare sunt cele care se referă la vicii de procedură privind concursul de admitere. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face prin afişare. După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. Rezultatele concursului de admitere rămân afişate la loc vizibil şi permanent timp de 45 zile.

Ciornele precum şi colile-tip anulate pentru fiecare probă se împachetează şi se păstrează separat, sub cheie, 30 de zile de la încheierea concursului, după care se distrug sub supravegherea unui membru al comisiei centrale de admitere. Studenţii admişi şi înmatriculaţi la studii în anul I în urma concursului de admitere vor fi clasificaţi pe locurile bugetate, conform “Regulamentului privind repartizarea locurilor de studiu bugetate în funcţie de performanţele studenţilor în procesul didactic în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca”.