Admitere

Desfășurarea probelor de concurs

La înscrierea la concursul de admitere candidaţii pot să opteze pentru două specializări / programe de studii: opţiunea 1 şi opţiunea 2. În ordinea mediei obţinute la proba generală DESEN, candidaţii care nu au obţinut media de trecere pentru opţiunea 1, în limita locurilor pentru care există capacitate de şcolarizare la programul de studii respectiv, vor fi repartizaţi la programul de studii care reprezintă opţiunea 2 în limita locurilor disponibile.

Toate cele trei probe de concurs - proba eliminatorie de desen, proba practică şi proba orală se notează cu note de la 1 la 10.

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE CONCURS:

 - REPARTIZAREA ȘI ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN  SĂLILE DE CONCURS
 - ENUNŢAREA TEMELOR DE CONCURS
 - ALTE INFORMAȚII RELEVANTE

În vederea desfășurării optime a probelor practice de concurs, candidații înscriși la specializările/programele de studii Arte plastice (Pictură), Arte plastice (Sculptură), Arte plastice (Grafică), Arte plastice (Foto-videoprocesare computerizată a imaginii), Conservare și restaurare, Pedagogia artelor plastice şi decorative, Ceramică-sticlă-metal, Arte textile–design textil, Modă–design vestimentar și Design vor fi repartizați pe săli de concurs. Candidaţii înscrişi la specializarea/programul de studii Istoria şi teoria artei NU vor fi repartizaţi pe săli deoarece probele specifice acestei specializării/program de studii nu sunt probe practice.

Repartizarea candidaţilor pe săli de concurs se face în ordine strict alfabetică, potrivit numărului de locuri din fiecare sală. Editarea pe calculator a listelor cu repartizarea candidaţilor pe săli se face în 3 exemplare: unul pentru afişare la avizierul clădirii, unul pentru lipire pe uşa sălii de concurs şi unul pentru dosarul concursului de admitere. Afişarea listelor cu repartizarea candidaţilor se face într-un loc uşor accesibil şi vizibil, cel mai tîrziu în ziua dinaintea primei probe. Candidaţii trebuie să verifice corectitudinea tuturor datelor din listele de concurs afişate, să comunice operativ personalului de la secretariat eventualele inadvertenţe şi să identifice din timp amplasarea sălii de concurs în clădirea în care va avea loc proba de concurs.

Ora începerii și durata de desfăşurare a probelor de concurs se vor afișa cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probelor. Pentru probele la care examinarea se desfăşoară individual – cum este cazul probei orale: interviu pe baza mapei de lucrări – se va indica şi ora aproximativă de intrare în examen a fiecărui candidat.

Accesul candidaţilor în sala de concurs se admite numai cu o oră înainte de cea a începerii probei de concurs, în baza prezentării legitimaţiei de concurs și a cărții de identitate sau a adeverinţei de identitate eliberată de Poliţie. Lipsa uneia dintre ele conduce la excluderea din sală pentru acea zi. Nu se admite în sala de concurs utilizarea calculatoarelor sau a altor aparate electronice audio - vizuale. Candidaţii nu pot părăsi sala de concurs decât după o oră de la deschiderea plicurilor cu subiecte. Părăsirea sălii de concurs nu se poate face decât definitiv, cu predarea lucrării pe bază de semnătură.

Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

Materialele suport de lucru necesare pentru desfãşurarea concursului de admitere (hârtie, carton, lut de modelaj, materiale fotosensibile, precum şi aparaturã foto etc.) vor fi puse la dispoziţia candidaţilor de cãtre administraţia universitãţii, toate fiind de aceeaşi calitate. Celelalte materiale precum creionul, cãrbunele, pigmenţii (acuarele, tempera, guaşe, vopsele acrilice, ulei, tuşuri colorate etc.) vor fi asigurate de cãtre candidaţi. Lista materialelor cu care se va putea lucra la fiecare  specializare/program de studii, va fi fãcutã public cu minimum 7 zile înainte de concursul de admitere.

Mapa cu lucrãri va fi adusã de cãtre candidat în ziua fixatã pentru proba respectivã.

Procedurile ce vor fi îndeplinite în vederea desfășurării probelor de concurs sunt următoarele:

a. Dupã aşezarea candidaţilor în sãli, se aduc plicurile sigilate care conţin enunţul temelor. Apoi un membru al comisiei de admitere anunţã tema, indicând timpul şi tehnica de lucru şi tot ceea ce priveşte proba respectivã. Ulterior, hârtia cu tema dactilografiată este afişatã într-un loc vizibil, astfel încât candidații să aibă acces la aceasta pe parcursul probei.

Modelul viu sau obiectele alese de comisie se aşeazã în faţa candidaţilor, în condiţii similare pentru toate atelierele aceleiaşi specializãri, în prezenţa unui membru delegat din partea comisiei centrale de admitere.

b. La începutul probei, un membru al comisiei de admitere trece prin fiecare atelier şi întreabã dacã au apãrut aspecte neprevãzute care se cer a fi semnalate comisiei centrale de admitere.

c. Toate cazurile speciale care pot ridica probleme în faţa comisiei vor fi consemnate în procesul verbal al concursului cu precizarea mãsurilor luate.

d. Probele practice se vor desfãşura într-un timp egal de lucru pentru fiecare candidat de la aceeaşi specializare/program de studii, conform programãrii.

e. Dupã expirarea timpului prevãzut pentru desfãşurarea probei, candidaţii pãrãsesc sãlile predând, sub semnãturã, supraveghetorului de salã, lucrarea finalizatã, în prezenţa a cel puţin a unui alt candidat. Fiecare atelier se sigileazã la plecare de cãtre membrii comisiei. Supraveghetorii vor asigura ca în momentul pãrãsirii atelierului candidaţii sã nu plece cu lucrãri.

f. Este interzisă cu desăvârşire depăşirea timpului destinat probei. Candidaţii care nu au terminat lucrările le predau în faza în care se află.

g. La sfârşitul probelor practice de concurs, candidaţii îşi grupeazã lucrãrile într-o mapã şi le predau comisiei; aceasta, dupã o prealabilã amestecare, decide modalitatea de numerotare a mapelor.

Candidaţii care nu respectă regulile mai sus menționate, sunt exmatriculaţi din concurs. Decizia exmatriculării o ia Comisia Centralã de admitere, la propunerea Comisiei de supraveghere a sălii în care s-a aflat candidatul.