Admitere

Înscriere, acte dosar

Pentru a putea participa la concursul de admitere, un candidat trebuie să îndeplinească procedura de înscriere, care conține, pe scurt, următorii pași:

1.    Înscriere online accesând site-ul www.uartdcluj.ro/admitere/ de acasă sau de la sediul UAD, P-ţa Unirii nr. 31, etaj II, sala 38

2.    Achitare taxă de admitere 200 lei (în mod excepţional şi doar pentru fluidizarea înscrierii la admitere, la casieria UAD, Pţa. Unirii nr. 31, et. I sau prin transfer bancar: Beneficiar Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4288098, cont bancar: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj. La explicaţii se va scrie - taxă înscriere admitere şi numele candidatului)

3.    Depunerea dosarului de înscriere (la secretariatul de la sediul UAD, Piaţa Unirii nr. 31, etaj I).

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE PE LARG

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa cererea de înscriere (online pe site-ul www.uartdcluj.ro/admitere/) în care vor menţiona, sub semnãturã proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea de înscriere se anexeazã urmãtoarele acte:

  • diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în original sau copie legalizată la care se anexează adeverinţa emisă de instituţia unde se află actele în original (pentru absolvenţii de liceu din anul 2017 se poate prezenta adeverinţa de susţinere a bacalaureatului, în original, sau copie legalizată la care se anexează adeverinţa emisă de instituţia unde se află actele în original, după caz - dosar de admitere sau dosar de studii la altă facultate);

( Observație: Candidaţii declaraţi reuşiţi care nu au depus actele în original vor trebui să le prezinte până la data de 4 august 2017, în caz contrar vor pierde locul câştigat prin concursul de admitere. Candidaţii declaraţi reuşiţi în urma concursului de admitere, care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2017 vor depune, în original, adeverinţa care atestă promovarea examenului  naţional de bacalaureat.)

  • certificatul de naştere în copie legalizatã;
  • copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate;
  • adeverinţa medicalã tip (eliberatã de cabinetele medicale şcolare, de dispensarul teritorial sau de medicul de familie, dupã caz, din care sã rezulte cã sunt apţi pentru efectuarea studiilor universitare de licenţă în domeniul arte vizuale);
  • 3 fotografii tip buletin;
  • adeverinţã din care sã rezulte calitatea de student, pentru  studenţii care urmeazã o a doua specializare, precum şi forma de finanţare (buget sau taxă);
  • diplomã de licenţã sau diploma echivalentã cu aceasta, pentru absolvenţii care doresc sã urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizatã, însoţite de adeverinţã din care sã rezulte tipul de finanţare a absolventului în timpul studiilor (buget sau taxã);
  • dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere, în valoare de 200 lei (chitanță de la casieria universității sau copie după ordinul de plată/mandat poștal);
  • în situaţii deosebite candidaţii pot solicita scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere sub rezerva prezentării de acte doveditoare: copii legalizate dupã certificatele de deces ale pãrinţilor în cazul celor orfani de ambii pãrinţi; adeverinţe de la Casa de copii în cazul celor care locuiesc acolo; copie legalizată a certificatului de deces al părintelui erou martir al Revoluţiei sau, după caz, a certificatului medical ori a altui act doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989; adeverinţe de venit ale pãrinţilor sau ale susţinãtorilor legali - ori, dupã caz- ale candidaţilor; adeverinţã cã pãrinţii fac parte din categoria personalului didactic aflat în activitate;
  • [pentru Istoria şi teoria artei] scrisoarea de motivaţie, conform anexei 3 la prezenta metodologie, pentru candidaţii care se înscriu la programul de studii Istoria şi teoria artei. Aceasta va fi secretizată, de către personalul din cadrul compartimentului secretariat, anterior evaluării de către comisie.

Cererea de înscriere la concursul de admitere completată şi semnată de candidat, împreună cu actele menţionate mai sus, vor fi introduse în dosarul plic, pe care candidatul va scrie citeţ, cu majuscule, numele, iniţiala tatălui, prenumele candidatului şi specializarea/programul de studii la care doreşte să susţină concurs de admitere (specializarea/programul de studii înscris pe dosar trebuie să corespundă cu specializarea/programul de studii înscris pe cererea de înscriere la concursul de admitere).

Dosarul cu acte se predă personalului de la secretariat, care verifică actele depuse şi eliberează legitimaţia de concurs. Candidaţii vor verifica, pe loc, corectitudinea înscrierii datelor în legitimaţia de concurs.

Verificarea dosarelor de concurs ale candidaţilor are drept scop depistarea din timp a unor eventuale greşeli intervenite în cursul operaţiei de înscriere, cum ar fi: înscrierea incorectă a specializării/programului de studii, lipsa unor acte, etc. În toate aceste cazuri, întreaga răspundere revine compartimentului secretariat.