Admitere

Înscriere, acte dosar

Pentru a putea participa la concursul de admitere, un candidat trebuie să îndeplinească procedura de înscriere, care conține, pe scurt, următorii pași:

1.    Înscriere online accesând site-ul http://admitere.uad.ro/ de acasă sau de la sediul UAD, P-ţa Unirii nr. 31, etaj II, sala 38

2.    Achitare taxă de admitere 240 lei (în mod excepţional şi doar pentru fluidizarea înscrierii la admitere, la casieria UAD, Pţa. Unirii nr. 31, et. I sau prin transfer bancar: Beneficiar Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4288098, cont bancar: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj. La explicaţii se va scrie - taxă înscriere admitere şi numele candidatului)

3.    Depunerea dosarului de înscriere (la secretariatul de la sediul UAD, Piaţa Unirii nr. 31, etaj I).

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE PE LARG

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa cererea de înscriere (online pe site-ul http://admitere.uad.ro/) în care vor menţiona, sub semnãturã proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea de înscriere se anexeazã urmãtoarele acte:

 • diploma de bacalaureat/sau echivalentul (în original pentru a fi copiată și certificată conform cu originalul), pentru absolvenţii de liceu din anul 2019 se poate prezenta adeverinţa de susţinere și promovare a bacalaureatului, (în original  pentru a fi copiată și certificată conform cu originalul);

(Observație: Candidaţii declaraţi reuşiţi care nu au depus actele în original vor trebui să le prezinte până la data de 29-30 iulie 2019, în caz contrar vor pierde locul câştigat prin concursul de admitere. Candidaţii declaraţi reuşiţi în urma concursului de admitere, care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2019 vor depune, în original, adeverinţa care atestă promovarea examenului naţional de bacalaureat.)

 • certificatul de naştere (în original pentru a fi copiat și certificate conform cu originalul);
 • certificatul de căsătorie/schimbare a numelui (în original pentru a fi copiat și certificat conform cu originalul);
 • cartea de identitate/pașaportul (copie);
 • adeverinţa medicală (eliberată de cabinetele medicale şcolare, de dispensarul teritorial sau de medicul de familie, după caz, din care să rezulte compatibilitatea pentru efectuarea studiilor universitare de licenţă în domeniul arte vizuale);
 • 3 fotografii ¾ cm (pe verso se va scrie numele și prenumele candidatului);
 • în cazul candidaților care au urmat un alt program de studiu la nivel licență, diploma de licență/sau echivalentul (în original pentru a fi copiată și certificate conform cu originalul); 
 • în cazul candidaților care urmează un alt program de studiu la nivel licență este necesară o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student,  precum şi forma de finanţare (buget sau taxă);
 • chitanța de la casieria universității sau copie după ordinul de plată/mandat poștal, a taxei de înscriere la concursul de admitere  în valoare de 240 lei (taxa de admitere nu este returnabilă);
 • candidaţii care pot solicita scutirea de la plata taxei de înscriere pe baza unor documente doveditoare sunt: orfanii de ambii părinţi, cei care provin din centre de plasament și cei ai căror părinţii fac parte din categoria personalului didactic, didactic auxiliar, aflat în activitate sau în pensie;
 • [pentru Istoria şi teoria artei] Scrisorea de motivaţie, conform anexei 4 la prezenta metodologie, pentru candidaţii care se înscriu la specializarea/programul de studii Istoria şi teoria artei. Aceasta va fi secretizată, de către personalul din cadrul compartimentului secretariat, anterior evaluării de către comisie.

Cererea de înscriere la concursul de admitere completată şi semnată de candidat, împreună cu actele menţionate mai sus, vor fi introduse în dosarul plic, pe care candidatul va scrie citeţ, cu majuscule, numele, iniţiala tatălui, prenumele candidatului şi specializarea/programul de studii (opțiunea 1 și opțiunea 2) la care doreşte să susţină concurs de admitere. 

Dosarul cu acte se predă personalului de la secretariat, care verifică actele depuse şi eliberează legitimaţia de concurs. Candidaţii vor verifica, pe loc, corectitudinea înscrierii datelor în legitimaţia de concurs.

Verificarea dosarelor de concurs ale candidaţilor are drept scop depistarea din timp a unor eventuale greşeli intervenite în cursul operaţiei de înscriere, cum ar fi: înscrierea incorectă a specializării/programului de studii, lipsa unor acte, etc. În toate aceste cazuri, întreaga răspundere revine compartimentului secretariat.