Admitere

Confirmare loc

Confirmare loc - studenţi pe locuri în regim cu taxă / tranşe de plată

 Candidaţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat la mai multe universitãţi trebuie sã opteze pentru Universitatea de Artã şi Design din Cluj-Napoca prin prezentarea dosarului cu actele în original în perioada 29-30 iulie 2019, semnând şi contractul de studii. Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2019, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezenta metodologie, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat. Adeverinţa cu rezultatele de la examenul de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/ în sesiunea 2018 – 2019.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului/adeverinţei de bacalaureat în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit mai sus. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

Candidaţii admişi la a doua specializare/program de studii în învãţãmântul superior de stat pot urma studiile astfel:

a) dacã prima specializare/program de studii s-a desfăşurat în regim finanţat de la bugetul de stat, cea de a doua specializare/program de studii va fi în regim cu taxã;
b) dacã prima specializare/program de studii s-a desfăşurat în regim cu taxã în învãţãmântul de stat sau particular, cea de a doua specializare/program de studii poate fi urmată în regim finanţat de la bugetul de stat, dacã au fost admişi în limita locurilor finanţate de la bugetul de stat.
c) studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri bugetate, exmatriculaţi, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să urmeze o a doua specializare sau o altă specializare în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate, beneficiază de subvenţia de la buget de stat numai pe durata legală de studii (se scad din durata de studiu a noii specializări, anii de studiu cu finanţare de la buget de care a beneficiat la specializarea iniţială).

Candidaţii declaraţi admişi cu taxă în urma concursului de admitere, vor achita 20% din valoarea taxei anuale de şcolarizare în perioada 29-30 iulie 2019, semnând şi contractul de studii. Neîndeplinindu-se această prevedere se pierde dreptul câştigat în urma concursului de admitere.

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere. Actele candidaţilor care doresc să le retragă vor fi restituite la cerere titularului actelor sau unui împuternicit notarial.

Locurile neconfirmate sunt ocupate astfel:

1) pe locurile finanţate de la bugetul de stat trec primii reuşiţi pe locuri cu taxă, în ordinea mediilor şi a locurilor rămase libere;
2) locurile cu taxă sunt ocupate în ordinea descrescătoare de mediilor prin încheierea contractului de şcolarizare.

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a se înscrie în anul universitar prin completarea fişei de înscriere, în termen de 5 zile de la începerea acestuia, în caz contrar se consideră că renunţă la calitatea de student dobândită prin concursul de admitere. Candidaţii admişi, care au completat fişa de înscriere în anul universitar, sunt înmatriculaţi în anul I de studiu prin Decizia Rectorului Universitãţii. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările / programul/programele de studii la care au fost admişi.

Înmatricularea în anul I de studiu a studenţilor care au promovat examenul naţional de bacalaureat în anul 2019, pe locurile bugetate, se face pe baza adeverinţei care atestă promovarea examenului naţional de bacalureat, în original.

În cazul în care, pe parcursul anului I de studii se constatã nepaternitatea lucrãrilor din mapã, studentul respectiv va fi exmatriculat.

Dacă locurile scoase la concurs nu vor fi ocupate în urma concursului de admitere sesiunea iulie 2019, universitatea, în conformitate cu  această metodologie, va putea organiza în luna septembrie încă o sesiunea de admitere la studii universitare de licență.