Admitere

Rezultate

 

Media celei de a doua probe se calculeazã ca medie a notelor acordate de către membrii comisiei de interviu. Fiecare dintre membrii comisiei pentru susţinerea probei de admitere la doctorat acordã fiecãrui candidat câte o notă de la 1 la 10. Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei.

Rezultatele concursului se consemneazã într-un proces – verbal al candidatului prezent la examen.

Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi care au aceeaşi medie se vor utiliza, în această ordine, următoarele criterii: a) media generală a anilor de studii universitare de lungă durată sau echivalente; b) media examenului de finalizare a studiilor universitare de lungă durată sau echivalente.

Ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat sau cu taxă, respectiv cu frecvență sau cu frecvență redusă se face strict în funcţie de numărul de locuri şi în ordinea mediilor obţinute.

Eventualele contestaţii, se depun la comisia de admitere din cadrul Universitãţii, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. La probele orale nu se admit contestaţii. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora. Contestaţiile vor putea fi luate în discuţie numai în situaţia neocupării tuturor locurilor scoase la concurs. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiei.