Admitere

Desfășurarea probelor de concurs

Cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii concursului se vor afişa: listele nominale ale candidaţilor înscrişi, ordonate alfabetic; programul desfăşurării concursului; data şi ora începerii probei.

Candidaţii au obligaţia sã verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi sã sesizeze comisiei de organizare a admiterii eventualele neconcordanţe cu datele reale.

La intrarea în sala unde se susţine proba, candidaţii prezintă buletinul (cartea) de identitate şi legitimaţia de concurs. Pe parcursul desfăşurării probelor, candidaţii vor avea asupra lor buletinul (cartea) de identitate şi legitimaţia de concurs. În sală se procedează la verificarea identităţii candidaţilor, se consemnează prezenţa acestora în lista nominală,

Colocviul de admitere cuprinde:

1. Probă eliminatorie – Evaluarea dosarului partea a II-a – prima probă a concursului de admitere

- proba eliminatorie va fi evaluată cu calificativul admis/respins.

Portofoliu cu reproduceri după lucrări/realizări artistice din creaţia personală, poate include reproduceri după lucrarea de licenţă/disertaţie (pentru absolvenţii domeniului arte vizuale). Portofoliul va conţine minimum 15 şi maximum 25 reproduceri după lucrări/realizări artistice din creaţia personală. Acest portofoliu, împreună cu celelalte documente prezentate la partea a doua a dosarului, va fi depus la înscrierea la concursul  de admitere.

2.  Prezentarea proiectului de cercetare pentru programul de doctorat – a doua probă a concursului de admitere

Proiectul de cercetare va conţine:

- Titlul generic
- Eşalonarea etapelor dezvoltării proiectului
- Documentaţie şi date esenţiale privind proiectul
- Mijloace de implementare
- Originalitatea proiectului, aprecierea obiectivă a contribuţiei în contextul domeniului.