Admitere

Înscriere, acte dosar

Candidatul va prezenta la înscriere două dosare, conţinând următoarele documente:

DOSARUL I

a. fişa de înscriere a candidatului;

b. certificatul de naştere;

c. certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui;

d. diploma de bacalaureat;

e. diploma de licenţă;

f. foaia matricolă sau suplimentul la diploma de licență;

g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare cu durata de minimum un an şi suplimentul de diplomă sau foaia matricolă;

Candidaţii care au promovat examenul disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019 - 2020 prezintă la înscriere diploma de master sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere a Diplomelor (CNRED), de pe lână Ministerul de resort. Procedura de obținere a atestatului de echivalare a studiilor este prevăzută în anexa 1 din metodologia proprie de admitere la doctorat.

h. certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională eliberat de departamentele de limbi străine ale universităţilor acreditate, sau adeverinţă care atestă efectuarea de către candidat a unui stagiu de învăţământ sau cercetare de minimum 6 luni în străinătate;

i. declaraţie pe propria răspundere că nu urmează şi nu a urmat un alt program de doctorat la buget;

j. chitanţa/mandat poștal/ordin de plată privind achitarea taxei de înscriere;

k. copie după buletin/carte de identitate;

l. proiectul de cercetare.

 

DOSARUL II

 • portofoliu cu lucrări din creaţia personală în domeniul arte vizuale;

• curriculum vitae europass, cuprinzând, după caz, lista participărilor expoziţionale şi/sau lista lucrărilor ştiinţifice publicate;

• copie după foaia matricolă/foile matricole sau suplimentul/suplimentele la diplomă;

• copie după diploma de licenţă şi, după caz, copia după diploma de master sau altele.

 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 350 lei, iar pentru angajații UAD Cluj-Napoca este gratuit. Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior.