Admitere

Studii pentru românii de pretutindeni (Balcani și diaspora)

Statul român acordă, pentru românii de pretutindeni, burse de studii care se atribuie, prin respectarea prioritară a criteriului calităţii rezultatelor școlare, conform Legii educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Guvernul României aprobă anual, prin Hotărâre de Guvern, “Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul ministerului pentru românii de pretutindeni”, la propunerea Ministerului Educației Naţionale și Cercetării Științifice (MENCS). Locurile cu bursă și cu scutire de taxe școlare subvenționate de statul român, prin MENCS, sunt acordate românilor de pretutindeni, care optează pentru înscrierea în unitățile de învățământ cuprinse în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior de stat. Mai jos găsiți informații legate de concursurile de admitere în învățământul superior pe cele 3 cicluri de studii.

ADMITERE LICENȚĂ

Admiterea la unul dintre programele de studii universitare de licență oferite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face: 1) fie prin preselecția candidaților de către o Comisie mixtă MENCȘ-MAE (în cazul bursierilor statului român), 2) fie prin concurs pentru cei care vin să studieze pe cont propriu valutar. Candidaţii pe locurile de studii ca bursieri ai statului român vor face dovada originii etnice române prin documente justificative și o declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, că își asumă identitatea culturală română. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licențăelaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, și conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, elaborată anual de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice (MENCS) și de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ambele metodologii sunt disponibile la secțiunea secțiunea Admitere licență - Sesiunea de admitere în curs.

Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare de licență:

1. Românii de pretutindeni, candidați pe locuri de studii universitare de licenţă, ca bursieri ai statului român, și care își depun dosarele de candidatură la sediile misiunilor diplomatice ale României din străinătate, conform graficului activităților Comisiei mixte MENCS – MAE. Această Comisie are ca atribuții realizarea preselecției candidaților, rezolvarea contestațiilor care pot să apară la depunerea dosarelor și întocmirea listelor candidaţilor admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor.

2. Candidații care nu se încadrează la punctul 1 menționat mai sus, pot da concurs de admitere pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare și conform metodologiei proprii de admitere a instituţiilor de învăţământ superior. Pentru informații suplimentare privind concursul de admitere la licență la UAD, vă invităm să vizitați secțiunea Admitere licență - Sesiunea de admitere în curs.

În cazul candidaților de la punctul 1, misiunile diplomatice ale României trebuie să facă cunoscut celor interesați graficul/programul de primire a dosarelor candidaţilor. De asemenea, misiunile diplomatice ale României vor face cunoscute românilor de pretutindeni următoarele date: a) condiţiile şi posibilităţile de şcolarizare, în calitate de bursieri ai statului român, a românilor de pretutindeni, pe locurile oferite în instituţiile de învăţământ din România, prin popularizarea ofertei statului român; b) modelul de cerere de înscriere la concurs - Anexă a Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România. Misiunile diplomatice ale României din străinătate (cu excepția celor în care Comisia mixtă MENCS-MAE va efectua preselecția) preiau și verifică dosarele românilor de pretutindeni, urmând ca acestea să fie transmise prin poștă sau pe canale diplomatice, astfel încât să fie recepționate de către MENCS până la data de 31 iulie (data poștei). Preselecţia se realizează astfel: a) interviu cu candidatul, pe baza ofertei de locuri a instituţiilor de învăţământ preuniversitar și superior de stat din România, pentru care acesta poate opta; b) verificarea dosarului de înscriere de către Comisia mixtă MENCS – MAE. Înmatricularea studenţilor este condiţionată de promovarea testului de limba română sau de prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română.

Pentru informații suplimentare privind acest tip de concurs de admitere, vă invităm să luați legătura cu cea mai apropiată misiune diplomatică a României.

ADMITERE MASTERAT

Admiterea la unul dintre programele de studii universitare de masterat oferite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Candidaţii pe locurile de studii ca bursieri ai statului român vor face dovada originii etnice române prin documente justificative și o declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, că își asumă identitatea culturală română. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de masteratelaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, și conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, elaborată anual de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCS) și de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ambele metodologii sunt disponibile la secțiunea secțiunea Admitere masterat - Sesiunea de admitere în curs.

Pot participa la admiterea în ciclul II de studii universitare (master):

1. Candidații din Balcani și diaspora, din rândul românilor de pretutindeni, absolvenţi cu diplomă de licenţă în România/alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA) care se înscriu direct la instituţiile de învăţământ superior din România pe locurile subvenţionate şi repartizate de MENCȘ în acest scop. Concursul de admitere este organizat de către instituţiile de învăţământ superior de stat, conform metodologiei proprii de admitere, în aceeaşi perioadă cu cetăţenii români.

2. Candidații din Balcani și diaspora, din rândul românilor de pretutindeni, absolvenţi cu diplomă de licenţă în România/alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA), respectiv alt stat non-membru UE, care se înscriu direct la instituţiile de învăţământ superior din România pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetățenii români.

În ambele cazuri, înmatricularea studenţilor este condiţionată de promovarea testului de limba română sau de prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română.

Pentru informații suplimentare privind concursul de admitere la masterat la UAD, vă invităm să vizitați secțiunea Admitere masterat - Sesiunea de admitere în curs.

ADMITERE DOCTORAT

Admiterea la programul de studii universitare de doctorat oferit de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Candidaţii pe locurile de studii ca bursieri ai statului român vor face dovada originii etnice române prin documente justificative și o declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, că își asumă identitatea culturală română. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de doctoratelaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, și conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, elaborată anual de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCS) și de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ambele metodologii sunt disponibile la secțiunea Admitere doctorat - Sesiunea de admitere în curs.

Pot participa la admiterea în ciclul III de studii universitare (doctorat):

1. ca bursieri ai statului român, din categoria românilor de pretutindeni, absolvenţii de studii universitare de licenţă şi masterat, absolvenţii de studii de licenţă şi masterat – ciclul Bologna în România/ alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA) care se înscriu direct la instituţiile de învăţământ superior din România pe locurile subvenţionate şi repartizate de MENCS în acest scop. Concursul de admitere este organizat de către instituţiile de învăţământ superior de stat, conform metodologiei proprii de admitere, în aceeaşi perioadă cu cetăţenii români.

2. ca nebursieri ai statului român, românii de pretutindeni, absolvenții cu diplomă de licenţă şi masterat – sistem Bologna în România/alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA), respectiv alt stat non-membru UE și românii de pretutindeni, și absolvenţii învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna (aceștia au dreptul să participe la admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat, fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat) care se înscriu direct la instituţiile de învăţământ superior din România pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetățenii români.

În ambele cazuri, înmatricularea studenţilor este condiţionată de promovarea testului de limba română sau de prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română.

Pentru informații suplimentare privind concursul de admitere la doctorat la UAD, vă invităm să vizitați secțiunea Admitere doctorat - Sesiunea de admitere în curs.

 

METODOLOGIA privind școlarizarea românilor de pretutindeni 2017 - 2018

Locuri alocate pentru români de pretutindeni - admitere licenţă
Locuri alocate pentru români de pretutindeni - admitere master
Locuri alocate pentru români de pretutindeni - admitere doctorat